Så här fungerar livsmedelskontrollen

Inspektörerna på miljö- och byggförvaltningen använder Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll. Vägledningen är indelad i 15 kontrollområden. Vid en kontroll kan ett eller flera områden kontrolleras. För vart och ett av de kontrollerade områdena bedömer inspektören om verksamheten uppfyller lagstiftningen eller om det finns någon avvikelse. Om du vill läsa mer så hittar du information på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontrollmyndigheternas uppdrag och uppgifter

Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenterna så att de inte blir sjuka eller lurade av maten de äter. Reglerna är utformade så att den inre marknaden och den fria rörligheten ska fungera och skyddas. Kontrollmyndigheternas jobb syftar till att reglerna följs.

Kontroller genom inspektion, revision och provtagning

Den offentliga kontrollen kan utföras på olika sätt. De tre huvudtyperna är inspektion, revision samt provtagning och analys.

 • Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker nästan alltid oanmäld. Vid inspektionen går inspektören igenom delar av verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar hur väl rutinerna i egenkontrollen följs och dokumenteras. Inspektören tittar runt och ställer frågor.
 • Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av verksamheten med fokus på rutiner och dokumentation.
 • Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och utförs för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller att innehållet stämmer med märkningen. Oftast görs provtagning i samband med projekt eller utredning av misstänkt matförgiftning.

Hur ofta blir det besök?

Hur ofta vi besöker din anläggning beror på hur stor och hur riskfylld verksamheten är. 

Kontroll av livsmedelsföretagare sker enligt en fastställd kontrollplan. Uppföljande kontroll genomföras när resultat från kontroll visat att livsmedelsföretagaren inte följt reglerna i lagstiftningen, när avvikelser konstaterats.

Kontroll ska även genomföras när information finns som ger anledning att misstänka att reglerna inte följs. Det kan till exempel handla om tips och klagomål.

Kontrollrapporten

Efter utförd kontroll upprättas en skriftlig kontrollrapport som skickas till dig.

 • Vid avvikelser
  Om vi bedömer att regler inte följs så beskriver vi det i rapporten och hur vi kommer följa upp att avvikelsen åtgärdas.
 • Inga avvikelser
  Ärendet avslutas och därefter skickas en faktura för kontrolltiden.

Vad händer sen?

Om du har synpunkter på vår bedömning eller annat innehåll i rapporten så är det viktigt att vi får reda på det. Ert yttrande kan påverka den vidare handläggningen av ärendet, till exempel om vi behöver fatta beslut om åtgärdskrav. Det kan också påverka vår planering av kontrollen hos er, och er kontrollavgift. Dessutom är kontrollresultatet offentligt, det vill säga att det lämnas ut på begäran.

Uppföljning

Om bristerna inte åtgärdats vid uppföljningen, eller om avvikelserna är så pass allvarliga att det föreligger stor risk för människors hälsa, kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

 • Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite; det betyder att om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden måste man betala en straffavgift.
 • Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds viss typ av livsmedelshantering, exempelvis nedkylning.
 • Förbud mot utsläppande på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga.
 • Att stänga hela eller delar av verksamheten under lämplig tidsperiod kan bli aktuellt om en omfattande rengöring eller renovering behöver utföras.

Kontakt

Kommentera