Missbruk, riskbruk och beroende

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för att stödja människor som har missbruksproblem. Detta innebär bland annat att socialtjänsten aktivt försöker komma i kontakt med dessa personer för att kunna motivera dem till vård eller behandling.

Socialtjänsten ska förebygga och motverka missbruk

Socialtjänsten är skyldig att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialtjänsten ska också genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om vilka skador som missbruk av alkohol eller andra droger kan medföra och om vilka möjligheter som finns att få hjälp.

Råd & service

Råd & service är en öppen verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med om riskbruk, missbruk eller beroende. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av råd & service. Även du som är närstående är välkommen att höra av dig.

Råd & service finns även för ungdomar och deras föräldrar.

Hjälp bort från missbruk

Socialtjänsten ansvarar för att du som har ett missbruk av alkohol, droger och spel om pengar får det stöd och den hjälp som behövs för att du ska komma bort från missbruket. Den ska tillsammans med dig planera vilken vård och vilka andra insatser som du behöver. Socialtjänsten ska också noga följa upp att planen följs.

Insatser som du har möjlighet att ansöka om kan bland annat vara:

Här kan du använda vår e-tjänst för att ansöka om stöd vid missbruk 

Omhändertagande vid allvarlig fara

För personer som utsätter sig själv eller andra för allvarlig fara genom att missbruka alkohol eller andra droger och som inte själva vill ha vård ska socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). Det innebär i korthet att man kan omhändertas med tvång.

I samband med en placering då du får vård tar socialtjänsten ut en ersättning av dig för uppehället på institution eller i familjehem. 

Orosanmälan

Om du är orolig för att en vuxen far illa i missbruk och beroende kan du göra en anmälan om oro (orosanmälan). Det kan gälla missbruk och beroende av alkohol, droger, narkotikaklassade mediciner (som inte är utskrivna av läkare).

Det räcker med att du är orolig för att personen far illa för att göra en anmälan. Som privatperson kan du välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

Du som i ditt jobb kommer i kontakt med missbrukare är enligt lag skyldig att anmäla enligt 6 § LVM. I det fallet kan du som anmälare inte vara anonym.

Använd vår e-tjänst; Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om missbruk

Kontakt

Kommentera