Mark för flerbostadshus

Är du som företagare intresserad av ledig mark för att bygga bostäder? Vid försäljning av kommunal mark för byggnation av flerbostadshus använder vi oss av markanvisning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.

Markanvisning

Kommunen kan reservera mark till en exploatör, exempelvis ett byggföretag som vill bygga bostäder, genom att ge en så kallad markanvisning. Det innebär att exploatören ges ensamrätt att, under en viss tidsperiod och på vissa villkor, förhandla med kommunen om att köpa och bebygga ett anvisat område. Markanvisningen och dess villkor regleras i ett så kallat markanvisningsavtal.

Verksamhetsplan

18 december 2023 antog Kommunfullmäktige en verksamhetsplan med riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa riktlinjer beskriver principer och rutiner för hur kommunen arbetar med markanvisning och exploateringsavtal. Du kan ta del av dokumentet i sin helhet längst ned på den här sidan. 

Kommande markanvisningar

Vill du veta när en markanvisning annonseras ut? 
Anmäl intresse för att delta i kommande markanvisningar.

Metoder för markanvisning

Det finns flera olika metoder för att välja den exploatör som ska tilldelas mark för bebyggande. Det viktigaste är att all tilldelning ska ske i konkurrens så alla exploatörer får samma möjligheter och att tilldelningen sker till marknadsvärde. Nedan anges och förklaras de metoder som Ljungby kommun använder.

Markanvisningstävling (huvudregeln)

Vid en markanvisningstävling har du som exploatör möjlighet att lämna in ett anbud. De inkomna anbuden ställs sedan mot varandra och i förhållande till de för området uppställda bedömningskriterierna. Det kan exempelvis handla om pris, arkitektur, miljöaspekter, upplåtelseform med mera.

Vinnaren av tävlingen får erbjudande om att teckna ett markanvisningsavtal som gäller under en begränsad tidsperiod. När avtalstiden har löpt ut ska exploatören bebygga området enligt överenskommet förslag eller lämna tillbaka det anvisade området.

Direktanvisning

Direktanvisning kan kommunen exempelvis använda sig av när en exploatör visar intresse för ett känt område som tidigare funnits ute för markanvisning eller när det gäller ett unikt projekt. Detta innebär att en byggherre blir tilldelad markanvisning utan konkurrensutsättning. En direktanvisning utgör ett undantag från grundtanken och ska tillämpas restriktivt. Det kan bland annat vara aktuellt om:

  • det gäller en unik projektidé eller ett ändamål som enbart är relevant för en särskild aktör
  • anvisning på område som har varit ute på markanvisningstävling som avbrutits
  • markbyte sker mellan fastighetsägare
  • en ny och mindre aktör på marknaden anmäler intresse
  • en mindre överlåtelse i samband med om- och/eller tillbyggnad är aktuell

Kontakt

Kommentera