titelbild

Avgifter

Taxan för bygglov överensstämmer med de arbetsuppgifter miljö- och byggnämnden kommer att utföra och ska ta betalt för enligt plan- och bygglagen. Taxan innehåller bland annat avgifter för bygg-, mark- och rivningslov, villkorsbesked, förhandsbesked, anmälningsärenden samt planavgift.

Avgift för bygglov

I beslut om lov ingår också avgifter för de nya besked som kan begäras eller som ingår i ärenden, till exempel startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, tillsynsbesök och remisser. Taxan för byggnadsnämndens verksamhet är knuten till gällande prisbasbelopp som för år 2023 är 52 500 kronor. Det betyder att priserna varierar något varje år då nytt prisbasbelopp bestäms utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen.

Avgiften bestäms också via tabeller där uträkningen av kostnaden bland annat baseras på berörd bruttoarea som byggnationen innebär.

Förenklat är bruttoarea (BTA) den area som byggnaden upptar på marken samt area på övriga våningsplan. Vid beräkning av area gäller mätreglerna enligt svensk standard (SS 21054:2009).

Exempel

De fall som visas nedan ska endast ses som en exempelsamling eftersom variation ofta förekommer i det enskilda fallet.

Åtgärd Avgift 
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 130-199 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen). 24 227kr
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 200-299 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen). 30 212kr
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 300-499 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen)

42 182kr

Bygga till ett enbostadshus inom detaljplan med en tillkommen bruttoarea om16-49 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen). 7 001kr
Bygga ett nytt garage inom detaljplan med en bruttoarea mindre än 50 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen). 3 647kr
Anmälan om installation eller ändring av eldstad  1 312kr
Riva ett bostadshus inom detaljplanerat område med en total bruttoarea mindre än 250 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen) 5 250kr
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  (inklusive remiss till 1-5 personer). 7 637kr
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus. 7 512kr
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett mindre garage, förråd eller gäststuga. 5 008kr
Planavgift

Planavgift är en avgift för en del av de kostnader som kommunen har när en detaljplan eller områdesbestämmelser tas fram. Planavgift ska betalas om du utnyttjar den rätt att bygga som planen tillåter. Detta gäller för planer som antagits efter 1 juli 1987. Det innebär att du som söker bygglov även kan få betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

Varför ska jag betala planavgift?

Hur det går till när en detaljplan och områdesbestämmelser tas fram regleras i plan- och bygglagen.

Hela processen att ta fram planer medför omfattande kostnader för kommunen. För att planer inte helt ska finansieras med skattemedel tas en planavgift ut vid bygglovet. Planavgiften är alltså en finansiering (i efterhand) av den plan som gäller för området.

Planavgift tas ut när bygglov beviljas inom en plan, i de fall där kommunen har finansierat den. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Taxan är beroende av byggnadens storlek, om du bygger nytt eller bygger till.

Om planen varit finansierad genom planavtal, det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Exempel på planavgift inom detaljplan (2021)

Objekt (bruttoarea+öppenarea) Planavgift
Bygga nytt enbostadshus och garage 31 500kr
Bygga till enbostadshus 50-129 m²  15 750kr
Bygga ny komplementbyggnad över 50 m²  15 750kr
Övriga byggnader, nybyggnad 500-799 m²  115 500kr
Övriga byggnader, nybyggnad 5 000-5 999 m²  415 800kr
Övriga byggnader, nybyggnad 8 000-9 999 m²  577 500kr

Förenklat är bruttoarea (BTA) den area byggnaden upptar på marken samt area på övriga våningsplan. Öppenarea (OPA) är area av helt eller delvis öppna utrymmen. Vid beräkning av area gäller mätreglerna enligt svensk standard (SS 21054:2009).

Byggsanktionsavgift

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, anmälan och startbesked eller om du börjar använda det du förändrat/byggt innan du fått slutbesked är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgifterna är beslutade av regeringen. Byggsanktionsavgiftens storlek är betydligt större än kostnaderna för ett bygglov.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden, när du inte fått bygglov och startbesked eller om du har fått avslag på bygglovsansökan.
  • Påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • Börjar använda en byggnad innan du fått ett slutbesked.
  • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig i ett fall en sådan krävs.
  • River en byggnad utan att ha rivningslov och/eller startbesked.
  • Utför en åtgärd utan att ha marklov och startbesked (schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering).
  • Inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd (exempelvis installera en eldstad och/eller en rökkanal).

Avgiften

Avgiftens storlek är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet.

Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp, drygt 2 625 000 kronor och de tillfaller kommunen. Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen (Lag 2011:338).

Boverkets guide för beräkning av sanktionsavgifter

Exempel

Nedan följer några olika situationer där byggsanktioner ska tas ut av kommunen. Observera att dessa endast är exempel och att variation kan förekomma i det enskilda fallet. Ytterligare avgifter kan tillkomma i vissa fall.

Byggsanktionsavgift vid installation av braskamin

Jasmine och Henrik äger ett hus och beslutar sig för att installera en braskamin. De monterar in braskaminen i vardagsrummet utan att göra en anmälan. Sedan ringer de sotaren som kommer för en besiktning. Sotaren meddelar alltid automatiskt att en ny kamin installerats i bostaden till miljö- och byggförvaltningen.

Miljö- och byggnämnden är då skyldig att döma ut en byggsanktionsavgift på 5 250 kronor eftersom Jasmine och Henrik inte anmälde och inte hade fått ett startbesked för att installera en braskamin.

Byggsanktionsavgift för att påbörja utan startbesked

Eva och Ingmar har fått beviljat rivningslov för att riva deras bostadshus med en bruttoarea på 250 m². De väntar på att de ska ha ett tekniskt samråd där deras kontrollansvarig ska medverka och de ska gå igenom bland annat kontrollplanen. Eva och Ingmar påbörjar rivningen trots att de inte har varit på tekniskt samråd och inte fått ett startbesked. En byggsanktionsavgift döms ut på 38 587 kronor trots att de fått rivningslov men eftersom Eva och Ingmar inte hade fått lov att påbörja några åtgärder genom ett startbesked.

Åtgärd Byggsanktionsavgift
Påbörja byggnation av en villa med bruttoarean 190 m² efter att ha fått bygglov men inte startbesked  62 343kr
Påbörja byggnation av ett garage med bruttoarean 60 m² efter att ha fått bygglov men inte startbesked  12 468kr
Börja använda en villa med bruttoarean 190 m² utan slutbesked  24 937kr
Börja använda ett garage med bruttoarean 60 m² utan slutbesked  4 987kr
Inte ha ett bygglov för en ny villa med bruttoarean 190 m².  124 687kr
Inte ha ett bygglov för ett nytt garage med bruttoarean  60 m².  24 937kr
Inte söka rivningslov för rivning av en villa med  bruttoarean 190 m².   70 875kr

 

 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera