Hantering av riskträd

Ett riskträd är ett träd som är sjukt eller skadat och står på ett sådant sätt att det kan utgöra en risk för liv och egendom. Det är trädets kondition i kombination med placeringen som avgör om det är ett riskträd. Ett fullt friskt träd som står nära en tomtgräns eller en lekplats utgör ingen risk, även om de släpper en del mindre grenar vid blåst. Har det däremot skador som kan visa på att det exempelvis angripits av svamp kan det innebära att trädet är sjukt och behöver tas ned.

Inom detaljplanelagt område kan det finnas planbestämmelse a1 som innebär att fastighetsägaren, enligt PBL 4:15, måste söka marklov för röjning och fällning av träd med d >20 cm, i brösthöjd. Marklov kan ges om det föreligger risk för säkerhet, hälsa och egendom. På allmän mark, där kommunen är fastighetsägare, kan man göra en felanmälan digitalt.

Vad gör Ljungby kommun med riskträd

Om vi misstänker att ett träd på kommunal mark kan utgöra en risk så görs en besiktning. Tecken på sjukdomar och skador som vi tittar efter kan vara till exempel svampkroppar, sprickor, ihåligheter och döda grenar. Träd som vi bedömer som riskträd tar vi ned.

Sjuka och gamla träd som står inne i skogsområden lämnas i normalfallet kvar, eftersom de utgör en viktig biotop för många olika livsformer. Ett grovt ädellövträd kan även lyda under definitionen "särskilt skyddsvärda träd", och vara värdefulla ur en naturvärdesaspekt, men även betydande ur klimatsynpunkt. Om ett träd inryms inom definition "särskilt skyddsvärda träd" ska, enligt miljöbalken 12:6, samråd ske med länsstyrelsen innan nedtagning.

Om ett så kallat riskträd har tagits ned och stammens diameter är >50 cm i brösthöjd, kan den kapas upp i delar, som sedan kan transporteras ut till ett närliggande grönområde/park/kommunalt naturreservat, där de får ligga kvar som "död ved" i naturen och gynna den biologiska mångfalden.

Tillvägagångssätt för nedtagning av riskträd

När kommunen har gjort bedömning att det är frågan om ett riskträd ska trädet tas ned och omhändertas på ett godtagbart sätt. Det gör man för att förhindra att trädet faller eller för att minimera spridning av svampkroppar som exempelvis almsjuka/asksjuka till närliggande friska träd.

På kommunal mark 

Det är kommunens ansvar att ta ned riskträd inom tätbebyggt område och som kan utgöra en risk för personer eller egendom. För vidare frågor, kontakta gatu- och parkavdelningens kundtjänst.

På enskild fastighet 

Efter bedömning att det är frågan om ett riskträd, är det fastighetsägarens ansvar att ta ned riskträd på sin fastighet. Träd som har drabbats av sjukdom/skada, kan vara så försvagade och man bör därför anlita en arboristfirma som kan ta ned trädet på ett säkert sätt, inom tätbebyggt område.

Hur hanterar man ett riskträd 

  1. Vid nedtagning av träd med sjukdom till exempel almsjuka, ska först barken skalas av och sjuka/döda grenar avlägsnas från trädet. Vidare omhändertas barken i väl förslutna sopsäckar (160 l), innan det transporteras vidare till förbränning, i syfte att förhindra smittspridning till friska träd. Vid frågor, kontakta Ljungby Energi AB.
  2. Det finns olika alternativ för hantering av resterande stam efter att barken har skalats av. Den kan bli en naturvårdsåtgärd som gynna biologisk mångfald eller så kan den flisas upp. Om man väljer naturvårdsåtgärd, ska den kapas upp i 3 meters längder, som sedan läggs ut i naturen som "död ved", till exempel på den egna fastigheten eller inom ett statligt naturreservat. För transport och anvisning av plats inom ett statligt reservat, ska samråd först ske med länsstyrelsen i Kronoberg.

Särskilt skyddsvärt träd

Gäller både enskild och kommunal mark: Om trädet är friskt, men inryms inom definition "särskilt skyddsvärt träd" ska samråd ske, enligt miljöbalken 12:6, med länsstyrelsen. Enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, avses jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av naturligt förekommande trädslag, som bedöms ha stor betydelse för bevarande av biologisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagen antagna miljökvalitetsmål.

Kommentera