titelbild

Staket, mur och plank

Murar och plank kräver i de flesta fall bygglov. Utanför detaljplan kan man dock i vissa fall utan bygglov få uppföra murar och plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Staket

Ett staket kan vara tätt eller genomsiktligt max 1,10 meter högt. Nätstängsel, typ Gunnebo, får inte överstiga höjden 2,0 meter. För detta krävs inget bygglov.

Plank

Du behöver bygglov för att få bygga ett plank. Ett plank är en tät inhägnad högre än 1,10 meter alternativt en genomsiktlig inhägnad högre än 1,5 m.

För att få bygglov för plank bör det finnas särskilda skäl, exempelvis mot starkt trafikerade genomfartsleder, mot större parkeringsplatser, mot industriområden eller liknande.

Bygglov för plank prövas restriktivt och vad som är särskilda skäl bedöms från fall till fall. 

Murar

Bygglov krävs inte för mur/stödmur som är lägre än 0,4 meter. Bygglov för mur/stödmur högre än 0,4 meter prövas restriktivt och det bör finnas särskilda skäl. Vad som är särskilda skäl prövas från fall till fall.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse, får skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter anordnas. Planket eller muren får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset och inte närmare gränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse är det tillåtet att bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset, men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om plank, staket eller mur uppförs närmare än 4,5 meter till tomtgräns eller i tomtgränsen, ska alltid all byggnation ske på egen fastighet, även grundläggningen. Då det placeras i tomtgräns ska berörda fastighetsägare vara överens.

Strandskyddsdispens kan krävas om plank/mur placeras inom strandskyddat område.

Ansökan

Ansökan gör du på blankett som du hittar nedan. 

 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera