Information till forskningspersoner

Här får du information om projektet/forskningsstudien Sammanhållna vård- och omsorgsförlopp mellan Region Kronoberg och Ljungby kommun och om vad det innebär att delta. Forskningsstudien är en del av projektet God och Nära vård och finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.

Om du inte vill delta i studien behöver du avanmäla dig senast den 20 januari 2023.

Det gör du genom att skicka e-post till avanmalan.informationsdrivenvard@ljungby.se eller genom att ringa 072-162 84 97.  

Är du anhörig till någon i berörd målgrupp som själv inte har möjlighet att avanmäla kan du göra det åt den personen.

Vad är det för ett projekt?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur region och kommun ska skapa genomtänkta och förbättrade sammanhållna vård- och omsorgsförlopp för patienter och brukare. Det specifika syftet med projektet är att tillämpa AI-baserade metoder för en djupare och förbättrad analys av patientdata med målet att utveckla insikter som kan leda till förbättringar. Mer specifikt kommer vi att bedriva forskning om vårdförlopp, effektivitet och kvalitet med hjälp av AI-baserade analyser av patientdata från Region Kronoberg och Ljungby kommun. Genom att titta på hela vårdförloppet utifrån relevanta indikatorer är målet att identifiera individuella och kontextuella faktorer och processer som påverkar utfall på individ- och verksamhetsnivå.

Vilka personer handlar det om?

Forskningsstudien fokuserar på personer födda 1956 eller tidigare. Målet är att vårdinsatserna riktas på ett mer anpassat sätt utifrån patienters behov och förutsättningar.

I forskningsprojektet kommer vi kartlägga hur vården används över gränsen mellan Ljungby kommun och Region Kronoberg för att på så sätt utveckla vården till att bli bättre på att erbjuda anpassad vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

All hälsodata vara pseudonymiserad. I denna del av projektet fokuserar studien på att utveckla vården för personer över 65 år. Detta för att kunna bidra till ökad självständighet, livskvalitet och påverkan över sin egen livssituation.

För att kunna genomföra studien ur ett forskningsperspektiv genomförs analys av Högskolan i Halmstad som betecknas som forskningshuvudman. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten med dnr 2022-0499-01.

Hur går projektet till?

Metoden involverar ingen behandling och kommer att ligga utanför klinisk rutin och den ordinarie sjukvårdsverksamheten. Att ingå i studien som forskningsperson innebär inte besök, intervjuer, enkäter eller tester.

I studien analyseras pseudonymiserad information från kommun och region för folkbokförda personer i Ljungby kommun födda 1956 eller tidigare. Information hämtas från perioden 2017 till och med 2021 för att kunna följa invånares resa på gruppnivå i vården mellan kommun och region.

Vad händer med mina uppgifter?

Informationen som samlas in pseudonymiseras och det innebär att personuppgifter döljs. Inga personuppgifter blir alltså synliga i studien. Information delas in på gruppnivå, vilket innebär att information om specifika individer inte kommer att analyseras. Denna process följer ett normalt utlämnande av data från Region Kronoberg och Ljungby kommun för forskningsändamål. All hantering av information sker ur ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv inom aktuell lagstiftning för en forskningsstudie.

I Ljungby kommun och i Region Kronoberg förekommer det uppgifter kring din vård och omsorg men den är uppdelad på de olika organisationerna och åtkomsten mellan region och kommun är begränsad. Regionen och kommunen vill därför med hjälp av Högskolan i Halmstad, som kommer vara forskningshuvudman, samla in och analysera hälso- och sjukvårdsdata samt uppgifter från omsorgen.

När uppgifterna samlas in kommer det vara så kallad pseudonymiserad information om dig som invånare vilket säkerställer att din personliga integritet hanteras på ett sätt som står i överrensstämmelse med reglerna kring dataskydd.

Högskolan i Halmstad är personuppgiftsansvariga för informationen som samlats in under forskningstiden. I analysplattformen som kommer att användas för sammanställning av information kommer det endast finnas pseudonymiserad information. Leverantören av plattformen är ett helsvenskt bolag som inte har tillgång till några personuppgifter.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Det kommer inte att vara möjligt att ta del av individuella data eftersom analysen sker på gruppnivå. Denna studie är en del av God och nära vård-projektet vars utveckling och resultat kan följas på www.regionkronoberg.se, www.ljungby.se och www.campusljungby.se.

Försäkring och ersättning

Eftersom ingen aktiv insats krävs för dig som deltagare utgår ingen ersättning.

Då forskningsprojektet enbart involverar data som redan insamlats som del av rutinverksamhet kommer inga ytterligare ingrepp eller fysiska risker att påföras forskningspersonerna. Därför bedöms ytterligare försäkringar än de som redan omfattas av patienternas Patientförsäkringen ej vara nödvändiga.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt. Om du inte vill delta i studien behöver du avanmäla dig senast den 20 januari 2023.

Det gör du genom att skicka e-post till avanmalan.informationsdrivenvard@ljungby.se eller genom att ringa 072-162 84 97.  

Om du väljer att inte delta behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Är du anhörig till någon i berörd målgrupp som själv inte har möjlighet att avanmäla kan du göra det åt den personen.

Ansvarig för projektet

Kobra Etminani, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad

kobra.etminani@hh.se

Kommentera