titelbild

Ekonomibyggnad

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras, flytta eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. En ekonomibyggnad är en byggnad som är till för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring (såsom fiske och renskötsel). Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin. Ekonomibyggnader får inte innehålla en bostad

Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för hantverk, handel eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Åtgärder som normalt kräver anmälan kräver inte anmälan om åtgärden görs på eller i en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation av vatten, avlopp, eldstad eller ventilation.

En bygglovsbefriad ekonomibyggnad är bara undantagen från dispens från strandskyddet om den för sin funktion måste ligga inom strandskyddat område.

När krävs bygglov

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Bygglov krävs också för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som finns angivet i det senaste lämnade lovet. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Rivning av ekonomibyggnad

Inom detaljplanerat område krävs normalt rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är en ekonomibyggnad.

Utanför område med detaljplan krävs inget för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är en ekonomibyggnad.

Vad är en ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring?

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan- och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar som omfattas av undantaget från bygglovsplikt. Enligt förarbetena är ekonomibyggnader endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna.

Anläggningar som inte direkt behövs för driften av jord- eller skogsbruk eller fisket  räknas inte som undantagna ekonomibyggnader. Exempel på sådana byggnader kan vara mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk, eller växthus. Dessa byggnader anses som självständiga förädlingsindustrier.

Stall och ridhus som inte behövs för driften av jord- och skogsbruk räknas inte heller som undantagna ekonomibyggnader.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera