titelbild

Kalkning

Kalkning av sjöar och vattendrag är den största miljövårdsåtgärd som har genomförts i Sverige. Kalkning ger förutsättningar för arter som försvunnit att kunna återetablera sig.

 I Ljungby kommun kalkar vi försurade sjöar och vattendrag för att motverka skador på växt- och djurliv. Kalkningen finansieras till 85 procent av statligt bidrag som kommunen söker hos länsstyrelsen och till 15 procent av Ljungby kommun.

Kalkning sker på flera olika sätt

Kalkningen sker med hjälp av helikopter, båt och kalkdoserare som står vid vattendrag och doserar kalk i förhållande till vattenföringen. Kalkning har skett i Ljungby kommun sedan 1980-talet. För närvarande kalkar vi ett fyrtiotal sjöar spridda över hela kommunen samt sex stycken vattendrag.

Mängden kalk som behövs varierar

För att avgöra vilken mängd kalk som behöver spridas för att uppnå det pH-värde man har som mål tar man prover regelbundet i dessa sjöar och vattendrag. Vilket pH-värde som man vill uppnå är ofta beroende av vilken typ av växter och djur som finns i vattnet.

Behovet av kalk minskar i samband med att surt nedfall minskar. Den största orsaken till surt nedfall är eldningen av svavelhaltig olja under industrialiseringen, idag är det framförallt skogsbruket som har en försurande påverkan på våra vattenförekomster vilket innebär att man kommer behöva kalka i många decennier.

Kalkning bidrar till att uppfylla miljömålet levande sjöar och vattendrag.

Kommentera