Så här behandlar Ljungby kommun dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att Ljungby kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi behandlar personuppgifter om dig när du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här nedan beskriver vi hur Ljungby kommun behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som enskild har utifrån dataskyddsförordningen.

Vem behandlar dina personuppgifter?

I Ljungby kommuns organisation ingår nämnder och bolag. Respektive nämnd och bolag ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna och bolagen är personuppgiftsansvariga.

Enligt dataskyddsförordningen ska varje kommunalt organ med personuppgiftsansvar utse ett dataskyddsombud som på ett oberoende sätt ska verka för ett gott dataskydd inom organisationen. Ljungby kommuns nämnder och bolag har utsett ett dataskyddsombud, kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Du är välkommen att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar om dig, läs mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?

När du kontaktar någon del av Ljungby kommun samlar vi in personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har sökt bygglov, barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, att du har mejlat oss, kontaktat oss via sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Ljungby kommun får i vissa fall även personuppgifter från andra än från dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att göra adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Vilka uppgifter behandlas?

Ljungby kommun behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Ljungby kommun behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • hantera frågor som ställs till någon del av kommunens organisation
  • handlägga ärenden och fatta beslut som rör en enskild person (myndighetsutövning)
  • ge god service när kommunens tjänster används
  • ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, exempelvis när du köper badkort eller bokar tid för vigsel
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, så som på webbplatser och i sociala medier
  • skicka olika former av nyhetsbrev från våra verksamheter
  • i vissa tjänster kunna skicka sms-aviseringar, exempelvis vid en elevs frånvaro

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Ljungby kommun har rätt att behandla dina personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen i dataskyddsförordningen. Det kan handla om att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, att behandlingen är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Ljungby kommun och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem som kommunen använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Uppgifter vidarebefordras till en utförare inom utbildnings-, socialtjänst- eller omsorgssektorn, om parten behöver uppgifterna för att tillhandahålla tjänster för Ljungby kommun.

För beviljad ansökan om skolskjuts överförs nödvändiga personuppgifter till Länstrafiken, Region Kronoberg som därefter också blir personuppgiftsansvarig. 

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter, för att komma i kontakt med Ljungby kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Allmän handling

De handlingar som lämnas till Ljungby kommun blir allmänna handlingar här. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter. Här kan du läsa mer om allmänna handlingar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ljungby kommun omfattas av bestämmelser i arkivlagen vilket innebär att det finns regler för när och hur kommunen ska spara (arkivera) eller slänga (gallra) handlingar. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras (slängas).

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i form av ett s.k. registerutdrag. Du skickar in en skriftlig begäran per post till Ljungby kommun, se postadress nedan. Begäran ska vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar registerutdraget till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som Ljungby kommun utför eller har utfört om dig. 

Läs mer på integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Säkerhet för dina personuppgifter

Ljungby kommun arbetar systematiskt och kontinuerligt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Kommentera