Borgmästaravtal för klimat och energi

Klimatförändringarna är en av vår tids störst utmaningar. Den globala uppvärmningen orsakas främst av människans utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna och de konsekvenser de för med sig är komplexa och kräver omfattande åtgärder på internationell, nationell och lokal nivå.

Samtidigt som det är människans utsläpp av växthusgaser som orsakat klimatförändringarna är det också vi som kan vända utvecklingen och begränsa klimatpåverkan. Borgmästaravtalet för klimat och energi är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att samla de lokala och regionala myndigheter som har lovat att ha ett mer ambitiöst klimatarbete än EU:s uppsatta mål. För att uppnå målen ska de ingående myndigheterna upprätta åtgärdsplaner för att minska klimatpåverkan samt jobba med klimatanpassning. Över 10 000 myndigheter har anslutit sig till avtalet.

I december 2011 skrev Ljungby kommun på Borgmästaravtalet för klimat och energi. En energiinventering och åtgärdsplan för hållbar energi gjordes med målet att minska utsläppen med 20 procent till år 2020. År 2018 förnyade Ljungby kommun åtagandet med en målsättning till 2030 att minska utsläppen med minst 40 procent och att arbeta med klimatanpassning. Kommunen tog fram en klimat- och energiplan med tillhörande åtgärdsprogram som antogs 2020. I december 2021 förnyades avtalet igen då kommunfullmäktige beslutade att Ljungby kommun inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Målet är i linje med Sveriges nationella miljömål samt Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader Celsius.

Utbyte och lärande

Under 2018–2019 var Ljungby kommun med i ett utbytesprogram (Twinning Programme) tillsammans med Albertslunds kommun i Danmark. Utbytet skedde genom Borgmästaravtalet för klimat och energi som båda kommunerna arbetar aktivt med. Genom detta fick vi båda visa upp vad vi lyckats bra med i våra respektive kommuner och låta oss inspireras av goda exempel inom klimat- och energi och hur vi bygger hållbara samhällen.

Ta del av rapporten från utbytesprogrammet Twinning Programme.

Klimat- och energi återgärdsplan_digital läsning.pdf

Kontakt

Kommentera