Avlopp

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta gäller oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad. Avloppsvatten ska alltid avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

De vanligaste utsläppen från avloppsreningsverk är kväve och fosfor. Dessa ämnen bidrar till övergödning i vattendrag och hav.

Reningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. För att vi ska kunna rena avloppsvattnet är det viktigt att vi alla hjälps åt så att inga oönskade ämnen släpps ut i avloppsnätet:

  • Fett i avloppet kan orsaka stopp i ledningarna och hindra reningen. Använd därför en miljötratt och släng ditt matfett i hushållssoporna.

Kontrollera VA-anläggningen innan du köper hus på landet

Kontrollera vilket status det är på VA-anläggningen innan du köper hus. Om vattnet i brunnen är otjänligt eller avloppsanläggningen olaglig kan det innebära höga kostnader för dig att åtgärda. Begär att vattenprov tas före köp och rådfråga gärna miljö- och byggförvaltningen angående avloppet.

Kontakt

Kommentera