Resultatet av budgetanpassningarna i skolan

I mars beslutade barn- och utbildningsnämnden om budgetanpassningar på 11,5 miljoner. Nu står det klart hur de ska genomföras. Språkförskolan förändras och Lasarettsgatans förskola är kvar i sina lokaler. Det var några av ärendena på dagens nämndsmöte.

Så genomförs budgetanpassningarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 mars 2024 om generella besparingar samt att förvaltningen tar fram risk- och konsekvensanalyser till dagens nämndsmöte. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i de 21 verksamheter som berörs. I dessa framkommer ett antal risker som sannolikt kan påverka måluppfyllelsen för barn och elever i Ljungby kommun.

Fackliga förhandlingar med berörd personal har genomförts och det står klart att resultatet av budgetanpassningarna på totalt 11,5 miljoner kronor fördelas enligt nedan.

Förskola

 • 1 rektorstjänst tas bort
 • Uppsägning av lokaler i Ljungby och Lidhult  

Grundskola

 • 1 rektorstjänst tas bort
 • Minskning av antal specialpedagoger med 1 tjänst
 • Minskning av personal i skolor, totalt cirka 10 tjänster fördelat på alla grundskolor 
 • Besparing inom Anpassad skola

Gymnasieskola/Vuxenutbildningen

 • Vuxenutbildningen anpassas med 1,5 tjänster 
 • Fordon och transport anpassas med 1 tjänst
 • Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA) anpassas med 2 tjänster 
 • Caféverksamhet anpassas med 0,5 tjänst 

Förvaltningsövergripande

 • Utvecklingsledare - 1 tjänst tas bort
 • Administration/handläggare - 1 tjänst tas bort

Förvaltningens bedömning är att fler beslut med andra lösningar kommer att krävas framåt.

Språkförskolan - nytt arbetssätt provas

Som det ser ut i nuläget kommer det endast finnas två barn inskrivna på språkförskolan till höstterminen 2024. De kommer även i fortsättningen få sina behov tillgodosedda, med logoped och utbildad personal som tidigare. Men det blir på Harabergets förskola, dit språkförskolan enligt tidigare beslut ska flytta när modulerna på Byagårdens förskola plockas bort.

De barn som kan bli aktuella för språkförskola framöver ska istället få sin behandling via ett nytt arbetssätt som övriga kommuner i Kronobergs län arbetar efter sedan ett antal år. Det är Region Kronoberg som avgör vilka barn som har behov av behandling och de ansvarar även för den behandlande delen med logoped. Den nya modellen innebär att vårdnadshavare och personal får utbildning av logoped och behandling sker även fortsättningsvis av regionens logoped. Nya beslut om språkförskolans framtid fattas inför läsåret 2025/2026.

Verksamheten på Lasarettsgatan fortsätter

Lasarettsgatans förskolas lokaler har uppnått sin tekniska livslängd men bedömningen är att verksamhet kan bedrivas i lokalerna som det ser ut nu. Förskolan är alltså inte utdömd, vilket gjorts gällande i media. En översyn kommer att göras av dessa lokaler precis som andra verksamhetslokaler där behovet finns. Det finns i nuläget inga planer på något intagningsstopp till hösten. Barn kommer att placeras på Lasarettsgatans förskola även kommande termin.    

Fler ärenden på anslagstavlan

Det här är några av de ärenden som barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om den 8 maj. Du kan läsa mer i protokollet som publiceras på anslagstavlan så snart det är justerat.

Kommentera