Ingen skola läggs ner men 11,5 miljoner ska sparas in

Det politiska förslag som röstades fram och beslutades idag innebär att ingen skola läggs ner, men att generella besparingar som berör alla verksamheter ska göras enligt nedan:

 • Förskola 1 miljon kronor
 • Grundskola 6 miljoner kronor
 • Gymnasieskola/vuxenutbildningen 3 miljoner kronor
 • Förvaltningsövergripande 1,5 miljoner kronor

Totalt 11,5 miljoner kronor.

Mer än så är det i dagsläget inte bestämt gällande var och hur besparingarna ska genomföras. Nästa steg är att göra risk- och konsekvensanalyser för att undersöka hur barn, elever och personal kan komma att påverkas av beslutet.

Resultatet av risk- och konsekvensanalyserna kommer att ligga till grund för nästa beslut om hur de generella besparingarna ska genomföras. Arbetet påbörjas inom kort och ska återrapporteras till nämnden så snart som möjligt.

Så kom de fram till beslutet

Vid nämndens möte gjordes fyra olika yrkanden, där till slut Moderaternas yrkande ställdes i en avgörande votering mot Centerns förslag. Centerns förslag vann med 7 röster medan Moderaternas fick 3 röster och 1 ledamot avstod. Kristdemokraterna och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Moderaterna: Budgetanpassning på 8 miljoner kronor (mkr)

 • Nedläggning av skolan i Vittaryd 3,7 mkr (helårseffekt)
 • Generella besparingar
  • Gymnasieskola/vuxenutbildning: 2 mkr
  • Grundskola: 4 mkr
  • Förskola: 300 000 kr
  • Förvaltningsövergripande: 1,5 mkr

Centern: Budgetanpassning på 11,5 miljoner kronor (Sverigedemokraterna yrkade bifall)

Generella besparingar:

 • Förskola: 1 mkr
 • Grundskola: 6 mkr
 • Gymnasieskola/vuxenutbildningen: 3 mkr
 • Förvaltningsövergripande: 1,5 mkr

Kd: Budgetanpassning på 13,85 mkr

 • Nedläggning av skolorna i Vittaryd, Bolmsö och Angelstad
  13,85 mkr (helårseffekt)

Skolutredningen är nu lagd till handlingarna och ärendet kommer inte att tas vidare till kommunstyrelsen då det inte är aktuellt med någon skolnedläggning. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det krävs besparingar motsvarande 20 miljoner kronor för budget i balans inför år 2025.

Utredningsuppdrag

Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att:

 • Utreda effektiviseringar inom modersmålsundervisningen och handledning på modersmål i grundskolan, så att vi håller oss inom lagkravet.
 • Utreda en utlokalisering av specialpedagoger till grundskolorna.

Ta del av hela protokollet

Detta var ett av de beslut som togs på barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde den 21 mars. Du kan ta del av protokollet i sin helhet efter att det är justerat på vår digitala anslagstavla. 

Kommentera