titelbild

Bidrag till social organisation

Socialnämnden delar årligen ut bidrag till organisationer som utför socialt arbete.

Ansökan gör du på e-tjänst:

https://etjanst.ljungby.se/BTO 

Vill du hellre använda blankett hittar du denna längre ner på sidan.  

 • Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast 15 april.
 • Till ansökan ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år bifogas.
 • Beslut om tilldelning fattas av socialnämnden på sitt sammanträde i maj.
 • Utbetalning av beslutad tilldelning görs i maj.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt föreningsbidragets särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Organisationen ska

 • vara en ideell förening och öppen för alla
 • utföra socialt arbete i Ljungby kommun
 • ha sitt säte i Ljungby kommun
 • ha sitt säte i Kronoberg om lokalförening saknas
 • ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
 • ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
 • ha minst 10 medlemmar som är bosatta/folkbokförda i Ljungby kommun
 • ta ut en skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift.

Bidragsformer och bedömningsgrunder

Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång. Det går inte att söka bidrag i efterhand. Anstånd med ansökan kan beviljas.

Socialnämnden avgör vilka organisationer som bedöms bidra med den största nyttan i nämndens ansvarsområde. Vid bedömningen är föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska ställning och storlek viktiga utgångspunkter. Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuella tidigare bidrag.

Maxbeloppet för bidrag är 23 500 kr per år och förening. Bidraget justeras årligen med KPI-index. 

Kontakt

Kommentera