titelbild

Stöd till social organisation

Socialnämnden delar årligen ut bidrag till organisationer som utför socialt arbete.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan Bidrag och stöd.

 • Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast 15 april.
 • Till ansökan ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år bifogas.
 • Beslut om tilldelning fattas av socialnämnden på sitt sammanträde i juni.
 • Utbetalning av beslutad tilldelning görs i juni.

Förutsättningar för att få stöd

Organisationen ska

 • vara en ideell förening öppen för alla
 • utföra socialt arbete i Ljungby kommun
 • ha sitt säte i Ljungby kommun
 • om lokalförening saknas, ha sitt säte i Kronobergs län
 • ha antagit skriftligt utformade stadgar
 • ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
 • ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
 • ha medlemsmatrikel med minst 10 medlemmar från Ljungby kommun
 • ta ut en skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift.

Bidragsformer och bedömningsgrunder

Bidraget baseras på det sociala arbetet.

Socialnämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan i nämndens ansvarsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som är direkt individstödjande och som organiserar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd. Vid bedömningen är föreningens aktiviteter, ekonomiska ställning och storlek viktiga utgångspunkter. Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuella tidigare bidrag. Bidraget kan vara max 20 000 kronor. 

Kontakt

Kommentera