titelbild

Bidrag till pensionärsorganisation

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan Bidrag och stöd.    

 • Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast 1 juni.
 • Utbetalning av beslutad tilldelning görs i september.

Förutsättningar för att få bidrag

Organisationen ska

 • vara en ideell förening öppen för alla
 • ha sitt säte i Ljungby kommun
 • ha antagit skriftligt utformade stadgar
 • ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
 • ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
 • ha medlemsmatrikel med minst 10 medlemmar från Ljungby kommun
 • ta ut skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift. Så kallad stödjande medlem kan inte räknas in i medlemsantalet som är grund för bidraget. Till ansökan ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år bifogas.

Bidragsformer

 • Grundbidrag utgår med ett av socialnämnden fastställt belopp till varje organisation som uppfyller de allmänna förutsättningarna. Beloppet är lika för alla organisationer oberoende av deras storlek.
 • Administrationsbidrag utgår med visst belopp per medlem.
 • Maxbeloppet för bidrag är 20 000 kronor per år.

Kontakt

Kommentera