Stöd till kultur-, idrotts- och hembygdsföreningar

Ansök om stöd till föreningen

Klicka här för att ansöka och läsa mer om vilka stöd som finns - Sök stöd till förening.

För att söka de kommunala föreningsstöden behöver föreningen vara registrerad i Ljungby kommuns föreningsregister. Klicka här om ni inte finns registrerade - Registrera föreningens uppgifter.

Dessutom behöver ni få användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få detta. Tänk på att minst två av styrelsemedlemmarna bör ha inloggning till föreningsregistret, så att ni i föreningen kan hjälpas åt med administrationen av era dokument och att söka kommunala stöd.

Stödberättigad förening
  • Har sitt säte eller permanent verksamhet i Ljungby kommun.
  • Har ett organisationsnummer som är registrerat hos skatteverket.
  • Ger kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten så att kontroll av verksamheten kan genomföras. Föreningar som får stöd av kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att arkivera medlemslistor i sju år efter avslutat verksamhetsår.
  • Antagna stadgar och vald styrelse. Föreningens stadgar ska lämnas in digitalt genom kommunens system. Om stadgarna förändras så ska dessa återigen lämnas in digitalt.
  • Är aktiv och årligen håller årsmöte, balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse. Årsmötesprotokollet ska ha namngiven ordförande och kassör.

Samtliga dokument ska lämnas in digitalt genom kommunens system varje år.

Ej stödberättigad förening
  • Saknar föreningen årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse, är det inte möjligt att få stöd.
  • Avser flera ansökningar samma ändamål betalas inte mer än ett stöd ut, om inte annat anges.
  • Företag, fackliga föreningar, politiska föreningar, ekonomisk förening, student- och föräldraföreningar, kan inte få stöd från Ljungby kommun.
  • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
  • Om föreningen väljer att inte inhämta utdrag ur belastningsregistret för sina barn och ungdomsledare så förlorar föreningen sin rätt till ekonomiskt stöd från Ljungby kommun.

Obs! Undantag för vilka som kan bli beviljade stöd finns, exempelvis stöden för arrangemang.

 

Kultur- och fritidsnämndens mål och värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsstöd vilar på svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Att föreningarnas verksamhet ska bygga på demokratiska principer och barnkonventionen. Följa svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.Kommentera