titelbild

Bidrag till förening för funktionsnedsatta och patientföreningar

Ansökan gör du på e-tjänst:

https://etjanst.ljungby.se/BTO    

 • Ansökan ska vara socialnämnden tillhanda senast 1 juni.
 • Utbetalning av beslutad tilldelning görs i september.

Till ansökan bifogas

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redogörelse

Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång. Det går inte att söka bidrag i efterhand. Anstånd med ansökan kan beviljas.

Allmänna bestämmelser

 • Föreningen ska ha godkända stadgar, vald styrelse samt vald revisor
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer och giltigt bank-, postgiro eller bankkontoBidrag får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom verksamheten,
  1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- eller rättigheter.
  2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2
  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket
 • Om förening lämnar oriktiga uppgifter i sin ansökan eller på annat otillbörligt sätt försöker få bidrag kan föreningen stängas av från möjligheten att få bidrag från kommunen.
 • Om det efter utbetalning framkommer att ansökan grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran skyldig att omgående återbetala bidraget.

Syfte

Syftet är att stödja föreningar för funktionsnedsatta vars verksamhet främjar full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med funktionsnedsättning. Det kommunala bidraget ska underlätta för föreningen att:

 • motverka isolering och ensamhet för enskilda och grupper och främja allas delaktighet i samhället
 • stimulera för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala kontakter
 • minska/motverka vård/omsorgsbehov och andra samhällsinsatser

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt föreningsbidragets särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Föreningen ska

 • vara en ideell förening och öppen för alla
 • ha sitt säte i Ljungby kommun och bedriva verksamhet inom Ljungby kommun
 • ha sitt säte i Kronoberg om lokalförening saknas
 • ha valt styrelse som ansvarar för verksamheten
 • ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret i Ljungby kommun
 • ha minst 10 medlemmar som är bosatta/folkbokförda i Ljungby kommun
 • uttaga skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och betalat medlemsavgift. Så kallad stödjande medlem upptages ej i det antal som ska ligga till grund för bidraget.

Bidrag och utbetalning

Bidrag sker i form av ett grundbidrag som fastställts av socialnämnden samt administrationsbidrag som beräknas utifrån antalet medlemmar. Beslut om bidrag sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budget.

Utbetalning sker först efter att socialnämnden har lämnat sitt godkännande och fattat beslut om att bidrag ska betalas ut till aktuell förening

Maxbeloppet för bidrag är 23 500 kr per år och förening. Bidraget justeras årligen med KPI-index. 

Kontakt

Kommentera