Aktuella nyheter


Behöver du en karta över din fastighet?

Nu kan du snabbt få fram en enkel karta över din fastighet, som kan underlätta ditt bygglovsärende vid mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad.


Beredskapen i Lidhult påverkas av vakanser

Räddningstjänsten i Lidhult är underbemannad vilket påverkar beredskapen i sommar. Utryckningsstyrkan kommer att vara på plats lika snabbt som vanligt, men det kan ta längre tid innan fulltalig styrka ansluter.


Dialog kring budget för att möjliggöra delaktighet

I år har vi politiker, tillsammans med kommundirektör och ekonomichef, träffat de kommunala råden: tillgänglighets-, pensionärs- och ungdomsråden, för att presentera budgetarbetet. Det är ett steg i att göra den begriplig för våra invånare.


Evenemang