titelbild

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

Vad innebär LOK-stöd?

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är avsett att stödja föreningars verksamhet för medlemmar i åldrarna 7-25 år. Förening kan söka LOK-stöd för sammankomster med minst tre deltagare i ålder 7-25 år. Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter och ska vara beslutad av föreningen. Medlem som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara räkna en av dessa sammankomster (ett deltagartillfälle per medlem och dag).

Ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti. Bidrag utgår med 40 kronor per sammankomst. Bidraget kan variera beroende på hur många som söker lokalt aktivitetsstöd.

  • Idrottsföreningar ansöker om LOK-stöd direkt på webbplatsen Idrottonline.
  • Övriga föreningar ansöker om LOK-stöd hos kultur- och fritidsförvaltningen. Ansök om LOK-stöd

Föreningen ska redovisa deltagartillfällen

Deltagartillfällen är totalsumman av deltagarnas närvaro.

  • En (1) sammankomst med 10 deltagare är detsamma som 10 deltagartillfällen.
  • Två (2) sammankomster med 10 respektive 15 deltagare är detsamma som 25 deltagartillfällen.

Redovisa föreningens deltagartillfällen uppdelat på flickor och pojkar. Det är bara deltagare i åldern 7-25år som är bidragsberättigade.

Närvarokort fyller du i på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan Bidrag och stöd.

Kontakt

Kommentera