titelbild

Boverkets investeringsbidrag

Kommunalt investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalerna.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidrag?

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Bidragsansökan

En absolut förutsättning för ett kommunalt bidrag är att bidrag utgår från Boverket (vanligtvis 50 procent av kostnaden). Kommunens bidrag ligger på 30 procent av kostnaden, vilket innebär att resterande 20 procent ska finansieras av den bidragssökande. För tillgänglighetsskapande åtgärder finns inget krav från Boverket på att kommunen ska ge bidrag. Boverket kan då ge bidrag för hela summan, maximalt 200 000 kr

Bidrag söks hos både Boverket och kommunen. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Uppgifter om faktiska förhållanden och att lokalen uppfyller villkoren för allmänna samlingslokaler lämnas på heder och samvete.

Följande uppgifter ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden:

  • Utredning om lokalens användning och om föreningslivet på orten
  • Översiktligt åtgärdsbeskrivning med tidsplan
  • Kostnadssammanställning
  • Finansieringsplan för projektet och driftkalkyl för lokalen
  • Senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
  • Stadgar/bolagsordning med mera

Det finns ingen garanti för bidrag trots att man uppfyller kraven, eftersom anslaget är begränsat. Ansökan som avser nästkommande år ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 oktober. Kultur- och fritidsnämndens protokollutdrag ska sen bifogas i ansökan till Boverket som ska vara Boverket tillhanda senast 1 december. 

Beslut och utbetalning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som beviljas bidrag under december månad för nästkommande år. Bidrag beviljas alltid under förbehållet att Boverket också måste bevilja bidrag. Vid större projekt som inte ryms i nämndens budget, bereds ärendet och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Utbetalning av bidrag görs genom att den sökande rekvirerar medel hos kultur- och fritidsförvaltningen i samband med projektstart.

Kontakt

Kommentera