titelbild

Investeringsbidrag

Kommunalt investeringsbidrag kan lämnas till köp, nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder. En absolut förutsättning för ett kommunalt bidrag är att bidrag utgår från Boverket (vanligtvis 50 procent av kostnaden).

Kommunens bidrag ligger på 30 procent av kostnaden, vilket innebär att resterande 20 procent ska finansieras av den bidragssökande. För tillgänglighetsskapande åtgärder finns inget krav från Boverket på att kommunen ska ge bidrag. Boverket kan då ge bidrag för hela summan, maximalt 200 000 kr.

Bidragsansökan

Bidrag söks hos både Boverket och kommunen. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Uppgifter om faktiska förhållanden och att lokalen uppfyller villkoren för allmänna samlingslokaler lämnas på heder och samvete.

Följande uppgifter ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden:

  • Utredning om lokalens användning och om föreningslivet på orten
  • Översiktligt åtgärdsbeskrivning med tidsplan
  • Kostnadssammanställning
  • Finansieringsplan för projektet och driftkalkyl för lokalen
  • Senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse
  • Stadgar/bolagsordning med mera

Det finns ingen garanti för bidrag trots att man uppfyller kraven, eftersom anslaget är begränsat. Ansökan som avser nästkommande år ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 oktober varje år. Kultur- och fritidsnämndens protokollutdrag ska bifogas i ansökan till Boverket senast den 31 december. 

Beslut och utbetalning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som beviljas bidrag under december månad för nästkommande år. Bidrag beviljas alltid under förbehållet att Boverket också måste bevilja bidrag. Vid större projekt som inte ryms i nämndens budget, bereds ärendet och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Utbetalning av bidrag görs genom att den sökande rekvirerar medel hos kultur- och fritidsförvaltningen i samband med projektstart.

Kontakt

Kommentera