titelbild

Bidrag till integration

Skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar för att uppmuntra till deltagande i föreningslivet.

Om bidraget

Kultur- och fritidsnämnden delar ut bidrag till ideella föreningar som önskar förbättra sitt integrationsarbete genom ett integrationsprojekt eller riktade insatser. Upp till 20 000 kr per integrationsprojekt kan tilldelas. Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som insatsen medför, som ledar-, utbildnings-, tolk- och materialkostnader med mera som krävs för att genomföra verksamheten.  

  • Projektet ska vara förenligt med kultur- och fritidsnämndens mål.
  • Projektet ska ha som mål och syfte att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.
  • Bidraget ska inte gå till att rusta upp lokaler eller inköp av större utrustningar.
  • Bidraget ska inte täcka lönekostnader för egen personal eller för hyra i egna lokaler.
  • Projektet ska inte redan finnas i verksamheten utan vara nyskapande för projektansökan.

Ansökan

  • Ansökan kan göras när som helst under året.
  • Ansökan om bidrag till integrationsarbete gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra och sedan Bidrag och stöd.
  • Beslut om utbetalning fattas inom 14 dagar från det datum som ansökan kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidraget ges till verksamhet som är förenliga med kultur- och fritidsnämndens mål. Projekt och insatser som genomförs ska ha som mål att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Utbetalningsvillkor

Hälften av bidraget betalas ut vid projektstart och hälften betalas ut efter godkännande av kultur- och fritidschef under projektets senare hälft. Föreningen kan bli återbetalningsskyldig av hela eller delar av bidraget om inte planerat projekt/aktivitet genomförts.

Uppföljning

  • En skriftlig slutrapport ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden inom en månad efter avslutat projekt/aktivitet.
  • Vid redovisning krävs kvitto för utlägg som man fått bidrag för.

Kontakt

Kommentera