titelbild

Bidrag till föreningar

Genom bidrag till föreningslivet vill Ljungby kommun skapa förutsättningar för ett varierat och hälsofrämjande utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla oavsett ålder, kön och funktionshinder. För att underlätta din bidragsansökan har vi tagit fram en lathund som går igenom allt steg för steg:

Lathund - Så söker du bidrag.pdf

Värdegrund för godkännande av bidrag

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsbidrag vilar på svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. För att Ljungby kommun ska bevilja föreningsbidrag ska även föreningarnas värderingar stå på dessa grunder.

Sök bidrag

För att söka bidrag hos Ljungby kommmun behöver föreningen först registrera uppgifter hos kultur- och fritidsförvaltningen. Registrera föreningens uppgifter

Bidrag kan sökas genom att fylla ett formulär direkt på webben. För att söka vissa bidrag behöver din förening ett användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få detta.

Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll ska bifogas till ansökan. Ansök om föreningsbidrag

Ansökningstider

BidragSista ansökningsdatum

Bidrag till drift- och anläggning

Bidrag till bygdegårdar

Bidrag till hembygdsförening

25 februari
Bidrag till handikappsorganisation 1 juni
Bidrag till idrottsarrangemang Går att söka hela året
Bidrag till integration 1 juni
Bidrag till kulturarrangemang Går att söka hela året
Bidrag till ledarutbildning Går att söka hela året
Bidrag till sockenråd/byalag 2 juni
Bidrag till pensionärsorganisation 1 juni
Bidrag till social organisation 1 november
Grundbidrag 25 februari
Lokalbidrag 25 februari
Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd 25 februari och
25 augusti
Investeringsbidrag 1 oktober

Utbetalning

Utbetalning sker efter att ansökan behandlats till det post- eller bankgiro som föreningen uppgett.

Kontroll

Varje år väljs ett antal föreningar ut för särskild granskning. Föreningar som får bidrag av kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att arkivera medlemsförteckningar, verksamhets-, kassa- och revisionsberättelser samt övriga verifikationer i minst fyra år. Bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att den lokala organisationen stängs av från fortsatt bidragsgivning.

Kontakt

Kommentera