Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10

Ett planförslag är nu framtaget för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 (korsningen Gängesvägen - Kånnavägen) i Ljungby stad. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen som i gällande detaljplan beskrivs som parkmark. Idag används del av ytan som parkering och strider mot planen varför det är nödvändigt att anpassa markanvändningen.

 

Samråd

Samråd under tiden 9 oktober - 30 oktober 2017

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Björn Vikström telefon 0372-78 92 67
e-post: bjorn.vikstrom@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 30 oktober till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Ljungby 7:131 plankarta

Ljungby 7:131 samrådshandling

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget)

Östra Torget

Ett planförslag är nu framtaget för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus. Syftet är också att komplettera den nuvarande kvartersstrukturen och sluta kvarteret samt att skapa en mötesplats i parkmiljö mellan husen.

Planområdet ligger centralt i Ljungby stad. Planområdet begränsas av Vislandavägen i söder och av kvarteret Halfdan i väster och i öster av kvarteret Helge. Planområdet är cirka 7000 m2.

Samråd

Samråd under tiden 22 maj 2017 - 19 juni 2017

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Milma Danielsson telefon 0372-78 92 85
e-post: milma.danielsson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 19 juni till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) samrådshandling

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) plankarta


Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Klockaren 8

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av tre stycken bostadshus i olika höjder, vilka kan inrymma centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en nedlagd handelsverksamhet, planområdet är planlagt som handelsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram.

Antagande

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 20 december 2017. Detaljplanen överklagades den 11 januari 2018 och handläggs nu av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Kontakt

Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post: sanna.johansson@ljungby.se

Handlingar

Klockaren 8 planbeskrivning

Klockaren 8 plankarta

Klockaren 8 granskningsutlåtande

Kontakt

Kommentera