Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

 

Bolmörten 6, 7 och 8, Hångers

Bolmörten

Syftet med detaljplanen är i första hand att uppföra bostäder men det ska också vara möjligt att inrymma lokaler för vård samt verksamheter som får finnas i centrum t.ex. handel, service och samlingslokaler. Planområdet ligger vid Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata intill Lagavallen.
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 19 december - 12 december 2018.
Under samrådsstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 12 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Bolmörten 6, 7 och 8 samrådshandling

Bolmörten 6, 7 och 8 plankarta

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter utöver de tio tomter som redan finns inom området. Planområdet ligger i södra delen av Odensjö, väster om väg 546. Strandskyddet är i gällande plan upphävt inom området men prövas på nytt i denna detaljplan.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive LIS-planen
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 20 november - 12 december 2018
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast onsdagen den 12 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Odensjö 3:24 samrådshandling

Odensjö 3:24 plankarta

Vinkelhaken 13

Vinkelhaken 13 (korsningen Storgatan/Fogdegatan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av tre stycken bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en tom rivningstomt där det tidigare har funnits kontor, planområdet är planlagt som kontorsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Planområdet är beläget i centrala Ljungby stad i korsningen Storgatan/Fogdegatan och är cirka 7 700 m2 stort.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 9 – 28 mars 2018
Under samrådstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post sanna.johansson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 13 mars 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

 

Handlingar

Vinkelhaken 13 samrådshandling

Vinkelhaken 13 plankarta

Vinkelhaken 13 bilaga 1 geoteknisk grundundersökning

Vinkelhaken 13 bilaga 2 trafikbullerutredning

 


Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Ekebackenskolan (Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av en befintlig skola, då nuvarande skola blivit för liten. Skolan ska utökas nordöst om befintlig huvudbyggnad och utökas med ca 400 kvm. I samband med framtagande av detaljplanen begränsas utnyttjandegraden för att säkerställa att framtida utbyggnader av skolan inte äventyrar den friyta som krävs för skolelever. Planområdet ligger i den södra delen av Ljungby tätort i stadsdelen Ekebacken.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupningar. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Granskning 
Granskning under tiden 15 november 2018 – 6 december 2018.
Under granskningstiden finns planförslaget i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt
Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post sanna.johansson@ljungby.se

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast söndagen den 6 december 2018 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

 

Handlingar

Ekabackenskolan granskningshandling

Ekebackenskolan plankarta

 

 


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Regnbågens förskola Strömgatan Ljungby 7:179 och Korpen 1

Illustration Korpen 1

Ett planförslag är nu framtaget för Regnbågens förskola vid Strömgatan samt för området omkring. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny förskola i upp till två våningar intill den befintliga förskolan på Strömgatan. Den nuvarande förskolan avses rivas när den nya är uppförd.

Dessutom planeras för bostäder norr om förskolan. Detaljplanen överensstämmer till större delen med översiktsplanen. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Antagagande

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 7 november 2018.

Kontakt

Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Korpen 1 planbeskrivning

Korpen 1 plankarta

 

Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10

Ett planförslag är nu framtaget för del av Ljungby 7:131 och Ljungby 14:10 (korsningen Gängesvägen - Kånnavägen) i Ljungby stad.

Planförslaget syftar till att ändra markanvändning för del av fastigheterna Ljungby 7:131 samt Ljungby 14:10 med bakgrund av att nuvarande användning i form av parkering strider mot gällande plan.

Ursprungligen syftade endast planförslaget till att ändra markanvändning för att tillåta parkering, men i samband med den nya dragningen av Skånegatan har även ett behov av omlokalisering av återvinningstationen på intilliggande fastighet 7:184 uppkommit. Därför kommer ytan som i dag används som parkering utvidgas och möjliggöra, utöver parkering, användningen återvinningsstation.

Antagande

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 27 juni 2018. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post: ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Ljungby 7:131 planbeskrivning

Ljungby 7:131 plankarta

Ljungby 7:131 granskningsutlåtande

Ljungby 7:131 behovsbedömning

Kontakt

Kommentera