Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Bråna 3:38 med flera

Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder.
Planområdet avgränsas av Brånavägen, kyrkan i söder och tar med dagvattendammarna fram till vägen mot fotbollsplanerna. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Samråd
Samråd har varit under tiden 24 mars 2020 - 20 april 2020

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Bråna 3:38 samrådshandling

Bråna 3:38 plankarta

 

Odensjö 3:24 med flera, Ljunghagen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter utöver de tio tomter som redan finns inom området. Planområdet ligger i södra delen av Odensjö, väster om väg 546. Strandskyddet är i gällande plan upphävt inom området men prövas på nytt i denna detaljplan.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive LIS-planen
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Ljungby kommun. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Samråd
Samråd har varit under perioden 20 november - 12 december 2018. En arkeologisk utredning pågår.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Odensjö 3:24 samrådshandling

Odensjö 3:24 plankarta

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Torg 2:27 (Motell Lagan)

Syftet med detaljplanen är att utöka verksamheterna inom Laganland genom att tillåta friluftsliv och camping samt besöksanläggningar inom fastigheten Torg 2:27. Större delen av fastigheten ska kunna användas för camping med tält, husvagnar och husbilar samt uppförande av campingstugor. Inom fastigheten ska ett mindre område upplåtas för odling och djurhållning.
Planområdet ligger nordväst om trafikplatsen vid E4 utanför Lagan.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006, inklusive tillägg och
fördjupning.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför
behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskning
Granskning under tiden 1 mars - 29 mars 2021

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Torg 2:27 granskningshandling

Torg 2:27 plankarta

Cedern 1 med flera (område utmed Dackevägen)

 

Syftet med detaljplanen är att en ny större förskola i två våningar ska kunna byggas.
Detaljplanen kommer fortsatt ha samma användningar, gruppboende och
förskola.
Planområdet ligger utmed Dackevägen i Ljungby stad.

Granskning
Granskning har varit under tiden 16 mars 2020 - 10 april 2020

Kontakt
Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63 
e-post sanna.johansson@ljungby.se 

 

Handlingar

Cedern 1 granskningshandling

Cedern 1 plankarta


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

Kommentera