Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Långraden 5 m.fl. (område utmed Stationsgatan och Olofsgatan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden med bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och under mark i 4-5 våningar. Parkeringsgarage är avsedd att byggas i de två nedersta våningsplanen det vill säga ena våningen helt under mark och våningen ovan i sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan).
Planområdet är ca 8000 kvm och är beläget i centrala Ljungby inramat av Stationsgatan i söder och Olofsgatan i resterande väderstreck.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupningar. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Samråd
Samråd under tiden 24 maj 2021 - 14 juni 2021

Lämna synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in de senast måndagen den 14 juni 2021 till

E-post: plan@ljungby.se

Postadress:
Ljungby kommun
Plan- och byggavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt
Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post sanna.johansson@ljungby.se 

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Komplettering översiktlig miljöteknisk markundersökning

Eka 3:3 med flera (Ekalunds verksamhetsområde)

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för olika sorts verksamheter till exempel industri samt annan typ av tillverkning tillsammans med lättare verksamheter och lager.

Planområdet ligger nordväst om Trafikplats Ljungby Norra väster om E4.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen 2006.
Detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Samråd
Samråd under tiden 21 maj 2021 - 14 juni 2021

Lämna synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in de senast måndagen den 14 juni 2021 till

E-post: plan@ljungby.se

Postadress:
Ljungby kommun
Plan- och byggavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Kungörelse

MKB

Beslut betydande miljöpåverkan och undersökning

Strategisk miljöbedömning

Arkeologisk utredning Eka 3:3 steg 1

Arkeologisk utredning Eka 3:3 steg 2

Arkeologisk utredning Össlöv 4:11 steg 1

Dagvattenutredning med massbalansering

Dagvattenutredning Bilaga 1

Dagvattenutredning Bilaga 2

Dagvattenutredning Bilaga 3

Geoteknisk undersökning

Naturvärdesinventering

Karta naturvärdesinventering

Riskbedömning

Giraffen 4 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur. Detta innebär att en viss del av parkmarken kommer att ianspråktas för bostäder, men till största del kommer parkmarken att förbli allmän platsmark för park.

Planområdet ligger i norra delen av Ljungby stad, mellan Sunnerbogymnasiet, Ljungby Arena och Hjortsbergsskolan och omfattar cirka 5 hektar. Området består till största del av parkområdet Hjortsbergsparken. Alla mark inom planområdet ägs av kommunen och stora delar av den angränsande marken ägs också av kommunen.

Samråd
Samråd under tiden 20 maj 2021 - 11 juni 2021

Lämna synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in de senast fredagen den 11 juni 2021 till

E-post: plan@ljungby.se

Postadress:
Ljungby kommun
Plan- och byggavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt
Planarkitekt Sanna Petersson telefon 0372-78 92 67
e-post sanna.petersson@ljungby.se 

Handlingar

Giraffen 4 samrådshandling

Giraffen 4 plankarta

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Bråna 3:38 med flera

Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder.
Planområdet avgränsas av Brånavägen, kyrkan i söder och tar med dagvattendammarna fram till vägen mot fotbollsplanerna. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskning
Planen är ute för granskning under tiden 24 september – 18 oktober 2021.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Planhandling Bråna 3:38
Plankarta Bråna 3:38
PM Geoteknik Bråna 3:38

 

Cedern 1 med flera (område utmed Dackevägen)

Syftet med detaljplanen är att en ny större förskola i två våningar ska kunna byggas. Detaljplanen kommer fortsatt ha samma användningar, gruppboende och förskola. Planområdet ligger utmed Dackevägen i Ljungby stad.

Granskning
Granskningstiden är 8 oktober – 29 oktober 2021

Kontakt
Planarkitekt Sanna Petersson telefon 0372-78 92 67
e-post sanna.petersson@ljungby.se 

Handlingar

Cedern 1 granskningshandling

Cedern 1 plankarta

Cedern 1 dagvattenutredning


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera