titelbild

Gällande översiktsplaner

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen och den framtida utvecklingen i kommunen.

Ljungby kommuns översiktsplan

Ljungby kommuns gällande översiktsplan antogs 2006. Den beskriver både förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering. Översiktsplanen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med att den är förankrad med medborgare och myndigheter.

Översiktsplanen ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter, utan det sker först i samband med detaljplanering eller bygglovgivning. Översiktsplanen fungerar också som en överenskommelse mellan stat och kommun genom att den anger hur man tar hänsyn till nationella och regionala mål med mera samt hur värden av nationellt slag tillgodoses.

Översiktsplan för Ljungby kommun.pdf

Översiktsplanen ska hållas aktuell och minst vart fjärde år tar kommunen ställning till om den helt eller delvis är inaktuell. Ljungby kommuns översiktsplan aktualitetsprövades 2013 och bedömdes då att den behöver uppdateras, men gäller fram till att en ny översiktsplan är antagen. Ett sätt att hålla planen aktuell är genom att göra geografiska eller tematiska fördjupningar och kompletteringar av översiktsplanen. I sådana fall ersätts översiktsplanen av den fördjupade översiktsplanen för det specifika området.

Övriga översiktliga planer/program

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 30 augusti 2011.

Vindkraftsplan - antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018.

Centrumplan.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009.

Belysningsplan för Ljungby centrum.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 23 januari 2003.

Bostadsförsörjningsprogram - antagen den 27 november 2017

Grönstrukturplan för Lagans samhälle.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 28 september 2006.

Grönstrukturplan för Ljungby stad.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2000.

Grönstrukturplan för Lidhults samhälle.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 2001.

Handlingsplan för klimatanpassning - antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2017

Kulturmiljöprogram - antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand.pdf - antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2012 och aktualiserad 28 maj 2018.

Kontakt

    Planarkitekt

  • Johan Håkansson

    Planarkitekt

  • Anna Aracsy

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera