titelbild

Översiktsplan

De förslag, tankar och idéer som tillsammans med andra underlag är förslag till översiktsplan har varit på samråd under hösten 2019.

En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Samråd 

Den digitala versionen av samrådsversionen och de synpunkter som kom in digitalt finns här.

Under hösten har översiktsplanen varit ute för samråd. Tack för era synpunkter. 

Samrådsförslag

Del 1 - utgångspunkter

Del 2 - planförslag

Del 3 - hänsyn och planeringsunderlag 

Del 4 - fortsatt arbete  

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning tillhörande samrådsförslag för översiktsplan 2035

Samrådsmöten

Under oktober har vi haft samrådsmöten på flera orter: 

• Ryssby, 8 oktober, kl. 17.30, Ryssbygården 
• Lidhult, 9 oktober, kl. 17.30, Weland-matsalen 
• Lagan, 16 oktober, kl. 17.30, Åbyskolan
• Bolmsö-Tannåker, 17 oktober, kl. 17.30, Bolmsö bygdegård 
• Hamneda, 21 oktober, kl. 17.30, församlingshemmet
• Ljungby, 23 oktober, kl. 18.30, Mötesplats Godsmagasinet 

Tack till alla er som deltog. 
Presentation från samrådsmötena

Översiktsplan

En översiktsplan är en plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade. Eftersom den översiktliga planeringen berör alla kommunens verksamheter ligger det politiska ansvaret hos kommunfullmäktige.

Kontakt

Kommentera