titelbild

Översiktsplan

En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Ett omfattande arbete för att ta fram en ny - översiktsplan 2035 - pågår och beräknas bli färdigt till hösten.

Översiktsplan 2035 antas till hösten

Under perioden 19 januari–5 april 2021 ställdes översiktsplan 2035 ut för granskning för att inhämta synpunkter och förslag. Under perioden 25 juni – 18 augusti ställdes översiktsplanen ut för en extra granskning för Agunnaryd. Tack till alla er som har bidragit!  

Nu fortsätter arbetet med att granska och besvara de inkomna synpunkterna. Alla svar från granskningsskedet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande. Hela översiktsplanen kommer därefter att revideras. 

Till hösten 2021 beräknas översiktsplan 2035 antas av kommunfullmäktige och då kommer granskningsutlåtandet tillsammans med reviderade planhandlingar att finnas tillgängliga här på webbplatsen. 

Översiktsplan - för kommunens långsiktiga utveckling

En översiktsplan är en plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade. Eftersom den översiktliga planeringen berör alla kommunens verksamheter ligger det politiska ansvaret hos kommunfullmäktige.

Kommentera