titelbild

Översiktsplan

En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Ett omfattande arbete för att ta fram en ny - översiktsplan 2035 - pågår och beräknas bli färdigt till hösten.

Extra granskning för Agunnaryd 25/6-18/8

Efter bearbetning av de inkomna synpunkterna och förslagen på granskningsförslaget till ny översiktsplan 2035, har planförslaget för Agunnaryd behövt arbetas om. Dessa revideringar innebär att översiktsplanen nu behöver ställas ut igen för en extra granskning. Under perioden 25 juni–18 augusti, har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget för Agunnaryd.  

Lämna din synpunkt 

I den interaktiva kartan StoryMap kan du med ett klick enkelt lägga in din synpunkt direkt på den plats det berör.

Gå till kartan och lämna en synpunkt!

Handlingar tillhörande extra granskning för Agunnaryd:

Digitalt dialogmöte den 6/7

Det finns möjlighet att boka ett individuellt digitalt dialogmöte på 30 minuter med oss den 6 juli mellan kl. 15-18. Du kan alltså välja ett halvtimmespass mellan kl.15.00 och 18.00. Anmäl dig om du vill delta och skriv vilken tid du önskar. Välkommen med din anmälan via e-post eller telefon till någon av oss:

Anna Aracsy
anna.aracsy@ljungby.se, 0372- 78 92 85

Johan Håkansson
johan.hakansson@ljungby.se, 0372- 78 92 69 

Översiktsplan 2035 antas till hösten

Under perioden 19 januari–5 april 2021, ställdes översiktsplan 2035 ut för granskning för att inhämta synpunkter och förslag. Tack till alla er som har bidragit!  

Nu fortsätter arbetet med att granska och besvara de inkomna synpunkterna. Svaren kommer, tillsammans med övriga synpunkter från Agunnaryds extra granskning, att sammanställas i ett granskningsutlåtande. Hela översiktsplanen kommer därefter att revideras. 

Till hösten beräknas översiktsplan 2035 antas av kommunfullmäktige och då kommer granskningsutlåtandet tillsammans med reviderade planhandlingar att finnas tillgängliga här på webbplatsen. 

Översiktsplan - för kommunens långsiktiga utveckling

En översiktsplan är en plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade. Eftersom den översiktliga planeringen berör alla kommunens verksamheter ligger det politiska ansvaret hos kommunfullmäktige.

Kommentera