titelbild

Kvarteret Sågverket

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur Kvarteret Sågverket i Ljungby ska utformas och användas i framtiden.

Området står idag obebyggt men där har tidigare funnits ett sågverk. Tanken är att omvandla området till bostadsändamål, samt med mindre verksamheter och service. Därmed ska en ny detaljplan tas fram. Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder och av olika slag. Utöver bostäder ska det finnas en förskola inom planområdet. Inom området ska även olika platser skapas för människor att mötas på, som till exempel parker och lekplatser.
Under hösten 2019 har förslag från tre arkitektkontor varit tillgängliga för allmänheten på Ljungby bibliotek med information om Kvarteret Sågverket. Därefter har det arbetats vidare med olika utredningar för området, så som dagvattenutredning och miljöteknisk markundersökning.

Det här gör vi

Hur går vi vidare

Under våren 2022 planerar vi för samråd och information för allmänheten om detaljplanen och räknar med att den därefter kan antas i början av 2023.

Kommentera