titelbild

Harabergsområdet

Vi utvecklar ett nytt område centralt i Ljungby med ny förskola inklusive nattis, 7-9 skola samt ett särskilt boende med trygghetslägenheter.

Harabergsområdet ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar stort.

Det här gör vi

 • Planerar en ny förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, inklusive en nattöppen verksamhet, så kallat nattis.
 • Planerar en ny 7-9 skola som ska kunna inrymma 375 elever. 
 • Planerar ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.  

Status: Projektering pågår  

 • En ny detaljplan som möjliggör byggnation av ovanstående verksamhetslookaler har antagits.
 • Investeringsbeslut är taget av kommunfullmäktige.

 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


När är vi klara

 • Enligt planen beräknas byggnationen bli färdigställd under 2023-24. 

Kontakt

Kommentera