Sträckning etapp 1 Ljungby-Mjälen
Sträckning etapp 1 Ljungby-Mjälen

Överföringsledning för vatten och avlopp Ljungby-Bollstad

Ljungby kommun bygger nya ledningar för vatten- och avlopp mellan Ljungby och Bollstad. Syftet är att skydda människors hälsa och naturmiljöer samt att möjliggöra utveckling. Skärpta miljökrav är att förvänta och sjön Bolmen är på väg att bli ett vattenskyddsområde.

Det här gör vi

Så påverkas du

  • Projektet berör dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med överföringsledningen. 
  • Fastigheter inom verksamhetsområden kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
  • Fastigheter utanför verksamhetsområden men i nära anslutning till överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas till det kommunala ledningsnätet om det är tekniskt möjligt. Varje sådan fastighet måste utredas separat angående möjlighet och kostnader.
  • Du som har en fastighet inom ett befintligt verksamhetsområde och som idag har kommunalt vatten- och avlopp är redan ansluten till ledningsnätet. Din fastighet påverkas inte av utbyggnaden. Den enda skillnaden blir att dricksvattnet kommer från en annan vattentäkt och att ditt avloppsvatten kommer att tas om hand i Ljungby reningsverk.

När är vi klara

  • Etapp 1 (Ljungby-Mjälen) beräknas bli klar under sista kvartalet 2022.
  • Etapp 2 (Mjälen-Bollstad) är beslutad att byggas men tidpunkten är inte fastställd.
Läs mer om bakgrunden gällande miljökrav och tillgång till dricksvatten

Överföringsledningen ger förutsättningar för bättre vattenkvalitet i Bolmen, som försörjer 75 % av Skånes befolkning med råvatten. Den ersätter också ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar med en bättre reningsprocess. De nuvarande kommunala renings- och vattenverken i Sjöhagen, Mjälen och Bollstad kommer också att anslutas till överföringsledningen.

Avloppsvattnet kommer att gå till reningsverket i Ljungby som har kapacitet att ta emot tillskottsvolymen och uppfyller dagens miljökrav. Allteftersom kraven ökar i framtiden kommer anläggningen att anpassas och utvecklas.

Att trygga den lokala tillgången till dricksvatten av bra kvalitet inför framtiden är också en viktig del i beslutet att bygga en överföringsledning. Ljungby kommun har i flera omgångar utrett hur avlopps- och dricksvattenfrågan ska lösas och har varje gång kommit fram till att en överföringsledning är det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ökar möjligheten att nyttja befintliga fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling utmed Bolmens östra strand.

 

Kontakt

Kommentera