titelbild

Överföringsledning Ljungby-Bollstad, gång- och cykelväg Hovdinge-Tannåker

Ljungby kommun bygger nya ledningar för vatten- och avlopp mellan Ljungby och Bollstad. Syftet är att skydda människors hälsa och naturmiljöer samt att möjliggöra utveckling. Samtidigt byggs en gång- och cykelväg på sträckan Hovdinge-Tannåker i samarbete med Trafikverket. Arbetet utförs i två etapper.

Det här gör vi

 • Bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Ljungby och Bollstad.
 • Bygger en gång- och cykelväg (gc-väg) på sträckan Hovdinge-Tannåker i samverkan med Trafikverket. Läs mer om den på Trafikverkets webbplats.
 • Ledningen kommer att förläggas under den nya gc-vägen. På sträckan Svarvaregatan–Hovdinge kommer den att läggas norr om och intill befintlig gc-väg fram till Hovdinge vägskäl.

Status etapp 1 

Överföringsledning Ljungby-Mjälen 

 • Lantmäteriet arbetar med ledningsförrättning för att fastställa ledningsrätt för överföringsledningen. Det vill säga rätten att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. I sitt arbete träffar de berörda  markägare. Arbetet är något försenat på grund av restriktioner för möten under pandemin. Placeringen av tre pumpstationer är klar och berörda fastighetsägare har informerats.

Gång- och cykelväg Hovdinge-Mjälen 

 • Etapp 1 befinner sig nu i det som kallas fastställelsefas. Det innebär att vägplanen ska fastställas. En vägplan är ett formellt dokument som bland annat beskriver miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet.
 • Vägplanen har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Vägplanen har lämnats vidare till Trafikverkets juridik- och planavdelning i Borlänge.
 • Om Trafikverkets juridik- och planavdelning godkänner vägplanen så vinner den efter 3 veckor laga kraft och kan användas som en juridisk handling för att ta erforderlig mark i anspråk för att bygga gc-vägen.
 • Vägplanen godkändes av Trafikverket i juni 2021 men överklagades. Nu ligger ärendet hos regeringen som tar ställning till om planen ska godkännas eller återvisas.  

Övrigt etapp 1 

 • Arbete med kompletterande borrning och provgropar pågår längs med väg 555.
 • Vid infarten till Hovdinge (mot Angelstad) ska vägen breddas med en vänstersvängfil för att öka trafiksäkerheten. Det är en förbättring till följd av inkomna synpunkter från allmänheten.

Status etapp 2 

Överföringsledning Mjälen-Bollstad samt gång- och cykelväg Mjälen-Tannåker.

 • Samråd gällande gc-vägen Mjälen–Tannåker sker den 12/8–30/9 2021. Under den perioden finns ett samrådsunderlag utställt i Ljungby kommunhus foajé och tillgängligt på Trafikverkets webbplats.
  • På grund av pandemin hålls inget informationsmöte under samrådet.
  • Dina synpunkter gällande gc-vägen etapp 2 ska ha inkommit till Trafikverket senast den 30/9. 
 • Projektering och framtagande av vägplan fortlöper, samrådet är en del i den processen.
 • Vissa markundersökningar och mätningsarbeten har gjorts.
 • Ett samråd i tidigt skede hölls under sommaren 2020.

Så påverkas du 

 • Projektet med överföringsledningen berör främst dig som har en fastighet inom eller i närheten av ett verksamhetsområde längs med ledningen. 
 • Fastigheter inom verksamhetsområden kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområden men i nära anslutning till överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas till det kommunala ledningsnätet om det är tekniskt möjligt. Varje sådan fastighet måste utredas separat angående möjlighet och kostnader.
 • Du som har en fastighet inom ett befintligt verksamhetsområde och som idag har kommunalt vatten- och avlopp är redan ansluten till ledningsnätet. 

När är vi klara?

 • Etapp 1 (Ljungby/Hovdinge-Mjälen) beräknas bli klar under sista kvartalet 2023.
 • Etapp 2 (Mjälen-Tannåker/Bollstad) beräknas bli klar under sista kvartalet 2025.
Läs mer om bakgrunden gällande miljökrav och tillgång till dricksvatten

Skärpta miljökrav är att förvänta och sjön Bolmen är på väg att bli ett vattenskyddsområde. Överföringsledningen ger förutsättningar för bättre vattenkvalitet i Bolmen, som försörjer 75 % av Skånes befolkning med råvatten. Ledningen ersätter också ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar med en bättre reningsprocess.

De nuvarande kommunala renings- och vattenverken i Sjöhagen, Mjälen och Bollstad kommer också att anslutas till överföringsledningen. Avloppsvattnet kommer att gå till reningsverket i Ljungby som har kapacitet att ta emot tillskottsvolymen och uppfyller dagens miljökrav. Allteftersom kraven ökar i framtiden kommer anläggningen att anpassas och utvecklas.

Att trygga den lokala tillgången till dricksvatten av bra kvalitet inför framtiden är också en viktig del i beslutet att bygga en överföringsledning. Ljungby kommun har i flera omgångar utrett hur avlopps- och dricksvattenfrågan ska lösas och har varje gång kommit fram till att en överföringsledning är det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet.

En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ökar möjligheten att nyttja befintliga fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling utmed Bolmens östra strand.

 

Kontakt

Kommentera