Ombyggnad Skånegatan

Skånegatans sträckning ska ändras så att gatan ansluts till Hammarrondellen istället för Gängesvägen. Den nuvarande fyrvägskorsningen ska byggas bort vilket ska förbättra flödet och säkerheten i trafiken.

Denna ombyggnad är en del i centrumförnyelsen och är en sista del i att få genomfarten i centrala Ljungby sammanhängande.

Det här gör vi:

  • Vi bygger ny sträckning av Skånegatan.
  • Vi bygger ny parkeringsplats.
  • Vi flyttar återvinningsstationen.
  • Vi förnyar VA-ledningar för dricksvatten och dagvatten.
  • Vi byter ut och lägger nya kablar för fiber och el.
  • Vi sätter upp ny belysning.
  • Vi gör iordning grönytor och planteringar.

I samband med ombyggnaden kommer parkeringen och återvinningsstationen att flyttas. En ny parkering kommer att anläggas på Skånegatans nuvarande sträckning och återvinningsstationen flyttar en kort bit till andra sidan Gängesvägen, utmed Kånnavägen. En kortare sträcka av gång- och cykelvägen kommer att flyttas något i sidled för att ge plats åt den nya återvinningsstationen.

Så påverkas du:

  • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
  • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
  • Butiker och andra verksamheter kommer alltid att vara tillgängliga men ibland får du kanske ta en annan väg.

När är vi klara:

Just nu pågår arbete med projektering, vilket innebär att ritningar ska tas fram och underlag för upphandling av entreprenör ska sammanställas. Sedan ska en entreprenör som ska utföra jobbet upphandlas. Om allt går enligt plan kan byggnation komma igång under våren 2020 och bli klar under vintern 2020/2021.

Kontakt

Kommentera