Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig

Centrumförnyelse

Ljungby kommuns mål är att få ett centrum som människor ska trivas i. En plats där man ska kunna träffas och umgås. En mötesplats för alla.

Förnyelsen av det gamla järnvägsområdet med en ny detaljplan innebär att fyra nya byggnadskvarter skapas med bostäder och centrumfunktioner.  

Centrumplanen 2009-2025

Centrumplanen är en fördjupning av Ljungby kommuns översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2009. Centrumplanen visar hur centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte bindande, men vägledande vid detaljplanering, fastighetsfrågor, bygglov samt utformning av gator, torg och grönområden. Se centrumplanen i sin helhet.  Nedan kan du se en översikt av de delar som ingår i planen. 

Färdigställda delar av centrum
Centrumförnyelsen har kommit en bra bit på vägen. Stora torg, Lilla Torg, Stationsgatan, bussteminalen och järnvägsparken är exempel på några viktiga delar som är färdiga. 

Pågående ombyggnadsarbeten 2018
Just nu pågår arbete med nya parkeringsplatser utmed Rune B Johanssons gata som beräknas bli färdigt under hösten. Arbete pågår även vid Sven Ljungbergs plats där vändplanen ska göras i ordning, nya sittgrupper och cykelställ ska monteras och det ska planteras. Platsen planeras bli klar runt  årsskiftet. 

Kommande arbeten i centrum
För att förbättra trafiksituationen vid den hårt belastade fyrvägskorsningen mellan Skånegatan, Kånnavägen och Gängesvägen kommer Skånegatan att flyttas. Den nya sträckningen kommer att anslutas till Hammarrondellen. Förberedelser inför upphandling pågår.

Framtida projekt
Gråmarkerade delar i översiktskartan nedan ingår i centrumplanen, men det är inte beslutat när de ska åtgärdas.

Det här gör vi 

  • Vi förnyar VA-ledningar för dricksvatten och dagvatten
  • Vi bygger om gator
  • Vi bygger om korsningen Kungsgatan och Olofsgatan
  • Vi bygger nya parkeringsplatser
  • Vi sätter upp ny belysning
  • Vi förbereder serviser för byggrätterna på Salutorget  

Så påverkas du

Under arbetet kommer gator och vägar att stängas av och trafiken kommer att ledas om. Byggtrafik kommer att köra till och från arbetsplatsen. Läs mer om pågående vägarbeten

När är vi klara

Pågående och kommande arbeten enligt ovanstående beräknas bli färdiga 2018 och 2019. Tidplanen för resterande delar i centrumförnyelsen är inte politiskt beslutad. 

Projektplan översikt centrum

Kontakt

Kommentera