titelbild

Teaterbiografen Grand

Grand är stängt för en större renovering som ska göra lokalerna tillgänglighetsanpassade och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.

Det här gör vi

 • Bygger om och till lokalerna för att möjliggöra fler användningsområden.
 • Tillgänglighetsanpassar lokalerna.
 • Förberedande projekteringsarbeten.

Status: Genomförandefas pågår

 • Upphandlingen om vem som ska utföra ombyggnationen är avslutad, Lagans Byggnads AB har utsetts till totalentreprenör.
 • Ombyggnationen påbörjas under november/december 2019.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Området kring byggnaden kommer att inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas bli klar under december 2020.


Fasadskisser: Creacon HKAB, observera att förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera