Entrén på nybyggda Regnbågens förskola på Strömgatan.
Entrén på nybyggda Regnbågens förskola.
Regnbågens förskola står klar.
Den nya Regnbågens förskola står klar.
Huvudingången på Regnbågens förskola.
Ingången för barn och föräldrar på Regnbågens förskola.

Regnbågens förskola

Vi har byggt en ny förskola med 8 avdelningar. Nu pågår arbete med att avsluta projektet.

Det här gör vi

 • Bygger en ny förskola
 • Detaljplanändring för att möjliggöra byggnationen
 • Projekterar och genomför upphandling om vilken entreprenör som ska utföra byggnationen
 • River befintlig förskolebyggnad
 • Anlägger nya grön- och lekytor
 • Anlägger ny parkeringsplats

Status: Projektavslut

 • Byggnationen är klar, liksom parkeringen och en del av utomhusmiljön. Verksamheten flyttade in i lokalerna i mitten av augusti 2021. 
 • Arbete med Etapp 2 (rivning av den tidigare förskolan, installation av konst och markarbete med resterande utomhusmiljön) påbörjas i mitten av augusti.

6_projektavslut_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

 

Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Projektet beräknas vara klart under hösten 2021. 

Skiss: Sweco. Observera att förändringar kan komma att ske under projektets gång.

Kontakt

Kommentera