Fasadritning Klövervägens nya förskola
Fasadritning: Creacon

Klövervägens förskola

En nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn pågår. Den nya för­skolan byggs intill den nuvarande byggnaden som kommer att användas under byggtiden.

Det här gör vi

 • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
 • Anlägger nya grön- och lekytor. 
 • Gör en ny utökad parkering
 • Upphandlar konstverk.
 • Tar fram konstruktionsritningar för väggar, golv och tak samt ritningar för mark, vatten, avlopp, ventilation och el.
 • Totalentreprenör för byggnationen blev efter upphandling Byggteknik i Ljungby AB.

Status: Byggnation pågår

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas vara klar till sommaren 2020.

Kontakt

Kommentera