Fasadritning Klövervägens nya förskola
Fasadritning: Creacon

Klövervägens förskola

En nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn pågår. Den nya för­skolan byggs intill den nuvarande byggnaden som kommer att användas under byggtiden.

Det här gör vi

 • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
 • Anlägger nya grön- och lekytor. 
 • Gör en ny utökad parkering
 • Upphandlar konstverk.
 • Tar fram konstruktionsritningar för väggar, golv och tak samt ritningar för mark, vatten, avlopp, ventilation och el.
 • Totalentreprenör för byggnationen blev efter upphandling Byggteknik i Ljungby AB.

Status: Byggnation pågår

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas vara klar till sommaren 2020.

Kontakt

Kommentera