Fasadritning Klövervägens nya förskola
Fasadritning: Creacon

Klöverängens förskola

Den nya Klöverängens förskola har byggts intill den gamla Klövervägens förskola som kommer att rivas. Den nybyggda förskolan har åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn.

Det här gör vi

 • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
 • Anlägger nya grön- och lekytor. 
 • Gör en ny utökad parkering
 • Upphandlar konstverk.
 • Tar fram konstruktionsritningar för väggar, golv och tak samt ritningar för mark, vatten, avlopp, ventilation och el.
 • Totalentreprenör för byggnationen blev efter upphandling Byggteknik i Ljungby AB.

Status: Projektavslut

Figur av investeringsprocessens steg - projektavslut

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • En tillfällig parkering kommer att användas medan rivning och arbete med den nya parkeringen pågår.

När är vi klara

 • Byggnationen färdigställdes enligt plan sommaren 2020, verksamheten flyttade in i mitten av augusti.
 • Den gamla förskolebyggnaden ska rivas under höst/vinter 2020.
 • Efter rivningen ska en ny parkering och ett grönområde anläggas på den tidigare förskolans tomt.

Kontakt

Kommentera