Illustration av LSS-boende, fasader mot nordost och öster.
LSS-boendets fasad mot nordost och öster. Illustration: BSV. Förändringar kan komma att ske.
Illustration av nytt LSS-boende, fasad mot väster och sydväst.
LSS-boendets fasad mot väster och sydväst. Illustration: BSV. Förändringar kan komma att ske.
Illustration av radhus nummer 1, fasad mot väster och öster.
Radhus nr 1, fasad mot väster och öster. Illustration: BSV. Förändringar kan komma att ske.
Illustration av radhus nummer 2, fasad mot väster och öster.
Radhus nr 2, fasader mot väster och öster. Illustrationer: BSV. Förändringar kan komma att ske.

Holmsborgs LSS-boende och anpassade lägenheter

En ny gruppbostad med 6 lägenheter och radhus med 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet ska byggas på Holmsborgsområdet i Lagan.

Det här gör vi

 • Sanerar marken där det finns föroreningar av bekämpningsmedlet DDT och olja.
 • River några av de befintliga uttjänta byggnaderna för att göra plats för nybyggnation.
 • Bygger en ny gruppbostad med 6 lägenheter och 2 radhus med 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet.
 • Anlägger en utemiljö för de boende i form av sinnenas trädgård.
 • Byggnation och rivning sker i etapper:
  • Etapp 1, byggnation gruppbostad sker juni 2020–aug 2021.
  • Etapp 2, rivning Stora villan sker sep–okt 2021.
  • Etapp 3, byggnation radhus med anpassade lägenheter sker okt 2021–april 2023.

Status: Projektering av nybyggnation, sanering och rivning pågår

 • Bygglov för nybyggnationen är beviljat.
 • Upphandling av en totalentreprenör till nybyggnationen pågår.
 • Rivning av Ladan/Trädgårdsförrådet pågår.
 • Marksanering pågår.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Boende kring Kyrkvägen kan störas av byggtrafik i samband med byggnation.
 • Trafik till och från Holmsborgsområdet kan behöva anpassas i samband med nybyggnationen.

När är vi klara

 • Marksanering ska utföras och slutföras våren 2020.
 • Rivning av Ladan/Trädgårdsförrådet påbörjas i januari 2020 för att vara färdigställd inför marksaneringen.
 • Projektet i sin helhet beräknas bli färdigt under våren 2023. Förändringar i tidplanen kan komma att ske under projektets gång.

Kontakt

Kommentera