Det första radhuset som byggs på Holmsborg.
Radhus 1 i november 2021.
Gruppbostaden var färdig i augusti 2021.
Gruppbostaden var färdig i augusti 2021.
Invändig bild från gruppbostaden.
Inifrån gruppbostaden i augusti 2021.

Holmsborgs LSS-boende och anpassade lägenheter

En ny gruppbostad med 6 lägenheter och radhus med 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet byggs på Holmsborgsområdet i Lagan.

Det här har vi gjort

 • Sanerat marken där det fanns föroreningar av bekämpningsmedlet DDT och olja.
 • Rev några av de befintliga uttjänta byggnaderna, detta för att göra plats för nybyggnation.
 • Byggde en ny gruppbostad med 6 lägenheter och 2 radhus med vardera 6 lägenheter för LSS-verksamhet.
 • Anlägger till våren 2023 utemiljö för de boende i form av sinnenas trädgård.
 • Byggnation och rivning skedde i dessa etapper:
  • Etapp 1, byggnation av gruppbostad skedde juni 2020–aug 2021.
  • Etapp 2, rivning Stora villan skedde sep–okt 2021.
  • Etapp 3, byggnation av radhus 1 och 2 med anpassade lägenheter skedde 2021–augusti 2022. 

Status: Genomförande – mindre anpassningar pågår

 • LJ Bygg AB utsågs efter upphandling till totalentreprenör för byggnation och rivning.
 • Rivningsarbetena i entreprenaden är färdigställda.
 • Marksanering har utförts.
 • Byggnation är slutförd.
  • Gruppbostaden är färdigställd och inflyttning har skett.
  • Radhus 1 är färdigställd och inflyttning har skett.
  • Radhus 2 är färdig och inflyttningsklar.
  • Mindre anpassningar sker för verksamhetens önskemål i radhus 2.
  • Sinnenas trädgård kvarstår till våren.

 

6_projektavslut_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Boende kring Kyrkvägen kan störas av byggtrafik i samband med byggnation.
 • Trafik till och från Holmsborgsområdet kan behöva anpassas i samband med nybyggnationen.

När är vi klara

 • All byggnation är färdig, sinnenas trädgård kommer slutföras till våren 2023.

Kontakt

Kommentera