Illustration av Grand sett från Skånegatan efter renoveringen.
Grand efter renoveringen, sett från Skånegatan. Illustration: Creacon HKAB, observera att förändringar kan komma att ske.
Illustration av Grand, sett från Kungsgatan, efter renoveringen. Till höger ett utsnitt av entrén.
Grand från Kungsgatan efter renoveringen. Till höger: entrén. Illustration: Creacon HKAB, förändringar kan ske.

Grand

Grand är stängt för en omfattande renovering som ska öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja lokalerna. Byggnaden är från 1905 och K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.

Det här gör vi

 • Skapar fler flexibla ytor på båda våningarna.
 • Skapar en flexibel och funktionell salong.
 • Öppnar upp balkongerna för fler åskådarplatser.
 • Bygger ny entré.
 • Bygger till en kafeteria i form av inglasad veranda och uteplats (mot Kungsgatan).
 • Gör en tillbyggnad vid lastkajen.
 • Tillgänglighetsanpassar lokalerna genom att installera hiss och ramper m.m.
 • Uppdaterar och moderniserar installationer för ventilation, el, VVS samt brandskydd.
 • Moderniserar system för akustik och scenteknik.
 • Målar fasaden.

Status: Genomförandefas pågår

 • Lagans Byggnads AB utsågs efter upphandling till totalentreprenör.
 • Ombyggnationen pågår sedan december 2019.
 • Tidplanen har reviderats då byggnadens totalkonstuktion visade sig annorlunda än förväntat. Det har krävt flera åtgärder med förstärkning av byggnadens konstruktion, brandskydd och anpassningar av installationer för ventilation.
 • Tidplanen har även påverkats av pågående pandemi. 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Området kring byggnaden inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Byggtrafik förekommer i området. 
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • På Villagatan är det tillfälligt parkeringsförbud mellan Kungsgatan och Skånegatan, på den norra sidan som gränsar mot Grand.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas bli klar i maj/juni 2021.

Kontakt

Kommentera