Illustration av Grand sett från Skånegatan efter renoveringen.
Grand efter renoveringen, sett från Skånegatan. Illustration: Creacon HKAB, observera att förändringar kan komma att ske.
Illustration av Grand, sett från Kungsgatan, efter renoveringen. Till höger ett utsnitt av entrén.
Grand från Kungsgatan efter renoveringen. Till höger: entrén. Illustration: Creacon HKAB, förändringar kan ske.

Grand

Grand är stängt för en omfattande renovering som ska öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja lokalerna. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.

Det här gör vi

 • Skapar fler flexibla ytor på båda våningarna.
 • Skapar en flexibel och funktionell salong.
 • Öppnar upp balkongerna för fler åskådarplatser.
 • Bygger ny entré.
 • Bygger till en kafeteria i form av inglasad veranda och uteplats (mot Kungsgatan).
 • Gör en tillbyggnad vid lastkajen.
 • Tillgänglighetsanpassar lokalerna genom att installera hiss och ramper m.m.
 • Uppdaterar och moderniserar installationer för ventilation, el, VVS samt brandskydd.
 • Moderniserar system för akustik och scenteknik.
 • Målar fasaden.

Status: Genomförandefas pågår

 • Lagans Byggnads AB har efter upphandling utsetts till totalentreprenör.
 • Ombyggnationen pågår sedan december 2019.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. För att gå vidare från en fas till en annan krävs politiska beslut, se nedan vilken instans som fattar beslut.

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. (Beslut i tekniska nämnden.)

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är den som ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är barn- och utbildningsnämnden så kallad verksamhetsnämnd. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Området kring byggnaden inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Byggtrafik förekommer i området. 
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • På Villagatan är det tillfälligt parkeringsförbud mellan Kungsgatan och Skånegatan, på den norra sidan som gränsar mot Grand.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas bli klar under december 2020.

Kontakt

Kommentera