titelbild

God man till ensamkommande barn

Vi behöver fler som kan tänka sig att bli gode män. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad eller om du har frågor.

Uppdraget som god man till ensamkommande barn

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram en webbutbildning för gode män. I den får du en grundläggande information om vad uppdraget innebär.
God man för ensamkommande barn, webbutbildning från SKL 

Lagen om ensamkommande barn omfattar alla barn, utländska eller statslösa, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe. Enligt huvudregeln ska i sådana fall en god man utses.

God man utses att i såväl vårdnadshavarens som förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och att sköta barnets angelägenheter. God man har därför rätt och även en skyldighet att bestämma i alla frågor som rör den omyndiges juridiska, personliga och ekonomiska angelägenheter.

Godmanskapet är en tillfällig lösning i avvaktan på uppehållstillstånd. Socialnämnden ska därefter utreda barnets behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om barnet har uppehållstillstånd gäller inte bestämmelserna om god man. I sådant fall ska socialnämnden hos tingsrätten väcka talan om en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Uppdragets omfattning

Personliga och juridiska angelägenheter

Gode mannen ansvarar för beslut i frågor som bland annat avser barnets boende, val av skola, ansökan om stöd och insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Därutöver kan följande anses ingå i uppdraget

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte barnets offentliga biträde redan sköter detta),
 • stötta barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden,
 • närvara vid förhör hos och hålla kontakt med polis och åklagare, både då barnet har utsatts för brott och då det har begått brott,
 • delta i barnets utbildning och skolgång, medverka vid utvecklingssamtal,
 • hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård, barnpsykiatri, tandvård,
 • verka för att barnet får och har kontakt med sin familj.

Gode mannen ska informera överförmyndaren om barnet flyttar till en annan kommun samt när barnet har fått uppehållstillstånd.

Ekonomiska angelägenheter

Gode mannen ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i alla ekonomiska angelägenheter. Gode mannen bestämmer i princip hur barnets pengar ska användas. I takt med barnets ålder och mognad ska det involveras i sin ekonomi, men det är fortfarande gode mannen som har bestämmanderätten.

Migrationsverket ansöker om god man till barnet

Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas kan ansöka hos överförmyndaren om god man. Om överförmyndaren på annat sätt får vetskap om att barnet behöver god man ska denne på eget initiativ ta upp frågan.

Bli god man för ensamkommande barn

För att bli god man ska du vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Du behöver också vara lämpad att företräda barn i en utsatt situation. Om du vill veta mer om uppdraget eller vill bli god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndaren för mer information.

Intresseanmälan gör du via e-tjänst eller blankett som du hittar via E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare.

Arvode

Att vara god man är ett ideellt uppdrag där arvode och ersättning för övriga kostnader betalas ut för uppdraget. Arvodet kan inte jämställas med lön, arvodet regleras i reglemente för arvode till gode män och förvaltare.

Om du blir god man för ett ensamkommande barn som inte tidigare har haft en god man utgår ett startarvode om 2 500 kronor.

Till gode män för ensamkommande barn utgår ett schablonarvode. Schablonen ligger på 6 % av prisbasbeloppet innan PUT (permanent uppehållstillstånd) och 3 % av prisbasbeloppet från och med en månad efter PUT. Prisbasbeloppet ligger 2016 på 44 300 kronor. Kostnadsersättning söks separat. Utbetalning sker en gång per kvartal.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn ska du redovisa två gånger per år (i januari och i juli). Kostnadsersättning söker du separat och lämnas in varje kvartal (januari, april, juli och oktober).

Blankett för redovisning av uppdraget och kostnadsersättning hittar du via E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare.
Blanketterna du ska använda heter "Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn" samt
"Begäran om kostnadsersättning för uppdrag som god man för ensamkommande barn".

Mer om arvodesregler för dig med uppdrag som god man för ensamkommande barn

Arvode vid extraordinära insatser

Om det undantagsvis skulle vara ett uppdrag som kräver extraordinära insatser kan gode mannen begära arvode utöver schablon, vilket då bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode.

Arvode utgår i dessa fall utöver schablon med ett belopp motsvarande 200 kr/timme. Sådant som kan ligga i dessa uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandat i polisutredning, är föremål för LVU-placering för ex. missbruk. Avstämning i sådana ärenden görs tillsammans med socialtjänsten.

Sådant som ingår i asylutredningen ingår redan i schablonen och för detta kan inte begära arvode för extraordinära insatser.

För att arvode och kostnadsersättning ska betalas ut i tid måste du skickat in samtliga handlingar till överförmyndarnämnden senast den 10:e första månaden i varje kvartal.

Så här redovisar du ditt uppdrag som god man

Du ska göra en redovisning av ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn två gånger om året. Redovisningen gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare. 

Du ska skicka in redovisningen senast den 10:e januari respektive den 10:e juli.

Nivån på ditt arvode kan sänkas om redovisningen inte kommer in i tid.

Fyll i blanketten - steg för steg

Punkt 1 – personuppgifter för barnet och eventuellt PUT-datum, samt dina personuppgifter och kontaktuppgifter till det offentliga biträdet (om det finns ett sådant)

Punkt 2 – uppgift om var barnet befinner sig

Punkt 3 – samtliga frågor ska besvaras och avser den aktuella perioden, alltså den period du redovisar för. Om du exempelvis svarar nej på att barnet inte får skolundervisning så måste du också förklara varför.

Det är också viktigt att du bifogar ev. beslut från Migrationsverket (3.15), samt ev. bevis om folkbokföring (3.16).

Punkt 4 – här redovisar du vilka ersättningar och/eller bidrag som barnet har fått under den aktuella perioden.

Punkt 5 – här redovisar du hur barnets pengar har hanterats under den aktuella perioden. Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet har fått PUT.

Kompletterande uppgifter - här uppger du sådant som kan vara bra för överförmyndarnämnden att veta, exempelvis förklaring till varför du inte har kunnat få fram ett kontoutdrag.

Handlingar som kan behöva bifogas

 • Kontoutdrag för den aktuella perioden, om barnet har fått PUT.
Så här begär du kör- och kostnadsersättning

Blankett för Begäran om kostnadsersättning hittar du via E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare.

 • Fyll i dina och barnets personuppgifter, samt ev. PUT-datum.
 • Specificera eventuella resor med datum, destination, samt antal kilometrar.
 • Specificera eventuella kostnader som du önskar ersättning för, exempelvis parkeringsavgift. Du måste bifoga kvitton för att kunna få ersättning.
 • Arvode utöver schablon för extraordinära insatser – här skriver du upp de timmar du anser att du har lagt ner som går utanför ett normaluppdrag. Exempel på detta kan vara polisutredning.

Handlingar som kan behöva bifogas

 • Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden
 • Bifoga ev. beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd
 • Bifoga ev. personbevis om barnet har folkbokförts
 • Bifoga kvitton om du begär kostnadsersättning

Kontakt

 • Överförmyndarhandläggare
 • Mari Gustavsson
 • Tel. 0372-78 91 99
 • Överförmyndarhandläggare
 • Ingrid Egonsson
 • Tel. 0372-78 91 97
 • Överförmyndarhandläggare
 • Per Månsson
 • Tel. 0372-78 91 10

Kommentera