titelbild

För dig som vill bli god man

Du som vill göra en insats för en medmänniska kan välja att bli god man eller förvaltare. Vi behöver gode män och förvaltare till vuxna och barn som är i behov av ställföreträdare.

Uppdraget är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället. Vi söker gode män och förvaltare till olika typer av uppdrag och behovet av dig som är intresserad av att ta uppdrag av svårare karaktär är extra stort.

Uppdraget som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare är i huvudsak ett uppdrag på ideell grund. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår.

Så här ansöker du om att bli god man

Om du vill veta mer om uppdraget eller vill bli god man eller förvaltare kan du kontakta Överförmyndarenheten för mer information. Nedan finns också en länk till vår e-tjänst där du direkt kan lämna en ansökan om att få bli god man eller förvaltare.

 

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, ha ett socialt engagemang, grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift. 

För att bli god man behöver du dessutom:

 • kunna interagera med olika samhällsorgan
 • kunna tillgodogöra dig information och anvisningar
 • vara ordningssam och strukturerad
 • uppträda på ett korrekt sätt gentemot din huvudman, anhöriga, myndighetspersoner m.fl.

Som god man får du inte:

 • finnas i register hos Kronofogden
 • ha försörjningsstöd
 • finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister
Beslut om att du är god man

+Beslut om att du är god man

I samband med att du får beslut om förordnande av dig som god man eller förvaltare får du också ett registerutdrag, som Överförmyndarenheten utfärdar. Av registerutdraget framgår att du är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning ditt uppdrag har, från vilket datum du är förordnad samt för vem du är förordnad.

Registerutdraget fungerar som ett bevis om att du är förordnad som god man eller förvaltare för en person och du behöver visa upp detta när du vidtar olika åtgärder för din huvudman.

Beslutet gäller omedelbart

Ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare som fattas av tingsrätten eller Överförmyndarenheten gäller i huvudsak omedelbart, även om det överklagas. En god mans eller förvaltares förordnande gäller därför från tingsrättens beslutsdag eller, i förekommande fall, från det datum Överförmyndarenheten beslutade om byte av god man eller förvaltare.

Du ska alltså aldrig vänta med att påbörja uppdraget i fall beslutet överklagas, utan ska påbörja uppdraget från det datum som framgår av beslutet.

Anhörigbehörighet

Om du är anhörig till en familjemedlem som behöver ha företrädare kanske det är tillräckligt att han eller hon företräds av dig direkt utan fullmakt och utan att du förordnas som god man för din familjemedlem. 

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du sedan den 1 juli 2017 inte ha en fullmakt för att företräda honom/henne. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol (förvaltning). Den som är anhörig bör alltid agera på det sätt som man uppfattar är familjemedlemmens vilja.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn

Som anhörig är man inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Då går turen vidare till nästa familjemedlem i turordningslistan. Detsamma gäller om behörig anhörig inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder de familjemedlemmen gemensamt. Dessa får då komma överens om hur de löser det hela rent praktiskt.

 I de fall motstridiga intressen uppstår i förhållande till familjemedlemmen eller mellan dem som är anhörigbehöriga förutsätts de avsäga sig behörigheten. Andra utomstående kan också uppfatta att den anhörigbehörige inte handlar utifrån familjemed-lemmens bästa.  De kan då kontakta överförmyndarnämnden. Ytterst kan det bli aktuellt att tillsätta en god man.

När överförmyndarenheten får in en ansökan om god man kommer handläggaren att titta på om det är tillräckligt att den enskilde företräds genom anhörigbehörighet. Om den enskildes behov av stöd även innefattar förvaltning kan det bli aktuellt med att förordna om god man antingen tillfälligt eller mer stadigvarande.

Kontakt

  Överförmyndarhandläggare Ljungby

 • Eva-Marie Norén Holgersson
 • Tel. 0372-78 91 98

  Överförmyndarhandläggare Markaryd

 • Per Månsson
 • Tel. 0372-78 91 10

  Överförmyndarhandläggare Älmhult

 • Mari Gustavsson
 • Tel. 0372-78 91 99

  Överförmyndarhandläggare Ljungby

 • Gulnara Hovelius
 • Tel. 0372-78 91 97

Kommentera