titelbild

Arvode

I rollen som god man eller förvaltare får du ersättning i form av arvode. Arvodets storlek bestäms utifrån hur komplicerat uppdraget är och hur ofta du förutsätts träffa din huvudman.

Om uppdraget omfattar alla tre delarna;

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år. Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar undre samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet. Men om huvudmannen har låg inkomst kan kommunen komma att stå för del av eller hela arvodet. Det görs en bedömning i varje enskilt fall.

Den 15 december 2022 fastställde överförmyndarnämnden nya arvodesprinciper som gäller från den 1 januari 2023. Principerna baseras på SKRs förslag som utkom i november 2022.

Här kan du läsa arvodesprinciperna som gäller från den 1 januari 2023.

Kommentera