titelbild

Frågor och svar gällande årsredovisning

Hur begär jag anstånd?

Om du inte kan lämna in din redovisning i tid kontaktar du överförmyndarförvaltningen och ansöker om en förlängd inlämningstid. Din begäran måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisning har passerat. Begäran måste motiveras.

Årsräkningar ska vara inlämnade före den 1 mars.

Hur hanterar jag autogiron?

Autogiron är ett behändigt sätt att betala huvudmannens räkningar, men man måste ändå inkomma med verifikat som styrker avtalsförhållandet mellan huvudmannen och betalningsmottagaren. Detta för att överförmyndarnämnden måste kunna säkerställa att det är just huvudmannens räkning som dras via autogirot. En faktura ställd i huvudmannens namn där autogirot framgår, alternativt avtalet för autogiro kan exempelvis bifogas.

Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar?

Upphör ditt uppdrag som ställföreträdare genom beslut, byte eller med anledning av att huvudmannen avlider är du som ställföreträdare skyldig att spara samtliga redovisningshandlingar och verifikat i tre år. Därefter ska dessa handlingar lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisningen, dvs. antingen huvudmannen, ställföreträdaren eller dödsboet.

 Vid beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap ska handlingarna lämnas över till den före detta huvudmannen. Om ditt uppdrag har upphört genom byte av god man eller förvaltare ska handlingarna lämnas över till den nya ställföreträdaren som tagit över efter dig. Om huvudmannen avlidit ska handlingarna lämnas över till dödsboet.

Räkenskaper och verifikationer för ett pågående uppdrag bör sparas i 10 år.

Hur redovisar jag för de fickpengar huvudmannen erhåller?

Om fickpengar överlämnas i form av kontanter redovisar du kontantuttagen och styrker detta med kvittenser.

För de fall huvudmannen har ett eget separat konto för fickpengar redovisar du endast de överföringar som görs till kontot. De inköp som huvudmannen gör från fickpengskontot behöver inte redovisas. Samma princip gäller om fickpengar exempelvis sätts in på ett ICA-kort som hemtjänsten använder för inköp. Observera att den som handhar ett kontokort för privata medel skriftligen måste intyga detta. Intyget ska bifogas årsräkningen.

Saldo på fickpengskonto redovisas sedan inom parentes under ”Tillgångar vid periodens slut” och ska således inte summeras med behållning på konton. Observera att ett kontoutdrag över fickpengskonto/ICA-konto ska bifogas räkningen så att nämnden kan kontrollera att överföringen av privata medel kommit in.

Hur redovisar jag för handkassa som finns på huvudmannens boende?

Om det finns en handkassa på huvudmannens boende är personalen skyldig att föra en kassabok över alla insättningar och uttag som görs. Samtliga kontantuttag du gör och överlämnar till boendet ska verifieras mot kvittenser. Du behöver i årsredovisningen inte redogöra för samtliga inköp som personalen gjort från handkassan. I årsredovisningen ska endast de kontanter som överlämnats till boendet redovisas under rubriken ”Privata medel”. Vad som finns kvar i handkassan vid periodens slut redovisas inom parentes under ”Tillgångar vid periodens slut” och ska således inte summeras med behållning på konton.

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?

Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndarnämnden beslutar om är alltså arvode före skatt. På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor.

När det gäller arbetsgivaravgiften, så framgår den på det arvodesbeslut som du får från överförmyndarnämnden. Den varierar beroende på ställföreträdarens ålder.

Kan man redovisa elektroniskt?

Ännu har vi inte någon elektronisk redovisningsmöjlighet. Men nämnden undersöker möjligheter för att på sikt kunna införa det.

Kan man skanna verifikaten och skicka in via mail eller lämna in på CD-rom/USB?

 Nej, det finns ingen möjlighet att lämna in verifikat via mail, CD-rom eller USB. Verifikaten måste lämnas in i fysisk form.

Hur stort är arvodet och hur beräknas det?

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är delvis ideellt. Det arvode som erhålls kan därför inte jämställas med lön och det kan heller inte omfatta allt som du har utfört i ditt uppdrag. Arvoderingen baseras på åtgärder inom uppdraget. Exempelvis kan en god man eller förvaltare inte erhålla extra arvode för att denne hjälpt huvudmannen att städa eller handla.

 Du har som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag och ersättning för de utgifter som skäligen krävts för utförande av uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om vad som utgör skäligt arvode och som beslutar om kostnadsersättning. Överförmyndarnämnden tillämpar schablonarvoden, vilket ligger i linje med vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar. Observera att vad som utgör skäligt arvode avgörs i varje enskilt ärende och för varje redovisningsperiod för sig. Till grund för överförmyndarnämndens beslut om arvode ligger din skriftliga redogörelse för uppdraget och din ekonomiska redovisning gällande den aktuella arvodesperioden.

För det fall du begär högre arvode än ”normalarvode” ska du tydligt ange grunden till varför arvodet bör sättas högre. Du kan även specificera hur många timmar extra du lagt ner utöver vad som normalt ingår i ett uppdrag.

Min huvudmans bank kan inte spärra fickpengskontot eftersom det finns ett betalkort knutet till kontot, vad ska jag göra?

Om huvudmannens bank inte kan överförmyndarspärra fickpengskontot får du som ställföreträdare lämna in en skrivelse till överförmyndarnämnden där du informerar om detta.

När är min årsräkning granskad?

Årsräkningarna som inkommer till överförmyndarnämnden granskas i tur och ordning efter inkommandedatum d.v.s. kronologiskt. Ju tidigare årsräkningen inkommer efter årsskiftet desto tidigare blir den granskad. Årsräkningen ska inkomma före den 1 mars varje år. Överförmyndarnämnden har som målsättning att 90 % av samtliga inkomna årsräkningar ska vara färdiggranskade senast den sista juni aktuellt år.

Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid?

Överförmyndarnämnden kommer först att påminna dig om din skyldighet att inkomma med redovisningen.

Om du som god man, förvaltare eller förmyndare därefter inte fullgör din skyldighet att inkomma med redovisningen, kan tingsrätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är förnärvarande 4 000 kronor. Om redovisningen ändå inte lämnas in till överförmyndarnämnden, kan rätten besluta om att ytterligare vite ska dömas ut, ett förhöjt vite. Ett vitesbelopp om ytterligare 8 000 kronor kan då komma att dömas ut.

I samband med ett vitesföreläggande utreder överförmyndarnämnden din lämplighet som god man eller förvaltare.

Är jag skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till huvudmannens anhöriga?

Nej, du är inte skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till anhöriga. Närmast anhöriga har däremot rätt att ta del av den årsräkning som du lämnat in till överförmyndarnämnden. Om anhöriga begär det är du däremot skyldig att visa de verifikat som du förvarar hemma.

Vad ska jag göra om min huvudman inte kan skriva intyg?

Om din huvudman inte kan intyga att han innehar kortet kan någon annan ojävig person intyga att huvudmannen själv innehar kortet. Exempel på annan ojävig person är boendepersonal, hemtjänst, kontaktperson eller anhörig.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Det ingår i ditt uppdrag som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet när beslut om arvode kommer från överförmyndarnämnden. Om huvudmannens skattepliktiga inkomst före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet och värdet av huvudmannens samlade tillgångar samtidigt understiger 2 gånger prisbasbeloppet, betalar kommunen arvodet istället.

Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut du får av överförmyndarnämnden efter att din årsräkning har granskats. Om det är huvudmannen som ska betala arvodet, ska du som god man eller förvaltare för huvudmannens räkning betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Om det är kommunen som ska betala arvodet, sköter kommunen inbetalning av skatter och avgifter.

Varför ska jag ta del av den före detta ställföreträdarens redovisningshandlingar?

Du måste ta del av tidigare ställföreträdares redovisningar på grund av att du som ny ställföreträdare översiktligt ska granska hur den tidigare ställföreträdaren skött sitt uppdrag. Om den tidigare ställföreträdaren på grund av vårdslöshet eller med uppsåt åsamkat huvudmannen ekonomisk skada ska du som ny ställföreträdare väcka skadeståndstalan mot den tidigare ställföreträdaren. Om du ska väcka skadeståndstalan måste det göras inom tre år från det att du tog del av redovisningshandingarna.

Vad gör jag om räkningen inte går ihop? (A+B blir inte C+D).

Om räkningen inte går ihop ska du inte lämna in den till överförmyndarnämnden utan räkna om den tills den stämmer. Lämnar du in den till nämnden utan att den går ihop kommer nämnden be dig komplettera den. Genom att följa transaktionerna på kontoutdragen på de konton som du som ställföreträdare har tillgång till och redovisar för (vanligtvis transaktionskontot och eventuellt ett sparkonto) till punkt och pricka kommer du att få rätt summor.

Förslagsvis kan du markera alla inkomster respektive utgifter på kontoutdraget med en överstrykningspenna, en färg för sådant som gått in på kontot och en annan färg för sådant som gått ut från kontot. Ställ sedan alla inkomster till vänster i räkningen och alla utgifter till höger. Kontrollera noga att du har rätt ingående respektive utgående värde på kontona du redovisar för. Om du gjort på detta sätt kommer A+B bli samma som C+D. När du kontrollerat att detta stämmer kan du sortera upp summorna i inkomst- och utgiftslag i enlighet med räkningen. Vill man förenkla det ännu mer för sig kan de olika inkomst- och utgiftsslagen, såsom pension, hyra eller privata medel, få egna färger på det eller de kontoutdrag du använder som underlag.

Överföringar mellan konton som du redovisar för behöver inte tas upp som en utgift respektive inkomst. Överföringar till konton du inte redovisar för (och som redovisas inom parentes i räkningen, exempelvis huvudmannens fickpengskonto), tas upp som en utgift i räkningen.

Vad gör jag om det saknas verifikat till poster i årsräkningen?

Det enklaste är att kontakta den avtalspart för vilken det fattas verifikat för att få ett nytt utskickat. Om det exempelvis saknas hyresavier kontaktar man fastighetsägaren eller hyresvärden. Många företag erbjuder även e-fakturor, då kan man skriva ut verifikat från internet.

Måste ni verkligen ha alla fakturor om det är samma belopp månad till månad, t.ex. hyra?

Det avgörs från fall till fall men det kan gå bra att lämna in endast en faktura om fakturan avser en fast utgift, till exempel hyra, och beloppet är exakt lika stort varje månad. Överförmyndarnämnden kan dock begära att få se alla handlingar om den anser att det behövs. I sådana fall får ställföreträdaren på begäran komplettera årsräkningen med de efterfrågade handlingarna.

Om fakturor har olika belopp måste alltid samtliga fakturor lämnas in.

När kan man få anstånd?

Överförmyndarnämnden prövar om begärt anstånd ska medges eller inte. Du kan få anstånd för att du till exempel är sjuk eller har ett dödsfall inom familjen. Varje begäran prövas särskilt. Du får ett skriftligt besked om huruvida du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

Måste verifikaten vara i original?

Vissa verifikat, till exempel kvittenser och andra handlingar som är undertecknade, behöver lämnas in i original. En del verifikat kan dock godtas även om det är kopior. Det enklaste är att lämna in alla verifikat i original och spara kopiorna hemma. När redovisningen är färdiggranskad lämnas verifikaten alltid tillbaka till ställföreträdaren.

När får jag mitt arvode?

Beslut om arvode fattas i anslutning till att överförmyndarnämnden har granskat din redovisning.

Om det enligt beslutet är huvudmannen själv som ska betala arvodet, tas arvodet ut från huvudmannens konto. Om det inte finns tillräckligt med medel på transaktionskontot, kan du ansöka till nämnden om uttag från huvudmannens spärrade konto. Observera att du ansvarar för att preliminärskatt dras av från arvodesbeloppet innan det utbetalas till dig och att preliminärskatten tillsammans med de sociala avgifterna på arvodet betalas in till Skatteverket från huvudmannens konto. Lämna samtidigt in en förenklad arbetsgivardeklaration. Om staden betalar arvodet sker det i samband med kommunens andra löneutbetalningar.

Kommentera