Att anmäla behov av god man eller förvaltare som utomstående

Om du som anställd vid socialförvaltningen eller inom sjukvården får kännedom om en enskild som bedöms vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska du anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren.

Kan behovet tillgodoses på annat sätt?

Det är viktigt att notera att en god man eller förvaltare inte ska utses om huvudmannen, alltså personen som behöver hjälp, på annat sätt kan få tillräcklig hjälp att sköta sina angelägenheter. I vissa fall kan det vara tillräckligt med att den enskilde, om han eller hon förstår innebörden av det, utfärdar en fullmakt för någon, till exempel en anhörig, att sköta ekonomin. Det kan också vara så att den enskilde kan företrädas genom anhörig utifrån så kallad anhörigbehörighet. Då ska inte godmanskap anordnas. I vissa fall kanske det är tillräckligt med att den enskilde får ett socialt stöd beviljat, som kan hjälpa till med att kontakta myndigheter och stöd med att betala räkningar. Det kan också vara möjligt att få stöd av budget- och skuldrådgivare för att komma tillrätta med sin ekonomi. Inte heller i dessa fall ska godmanskap eller förvaltarskap anordnas.

Så här gör du anmälan

Anmälan görs på en blankett som sedan skickas till Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby.

Blankett för anmälan om behovet av god man eller förvaltare

 

Vad händer efter anmälan lämnats in?

Anmälan handläggs och utreds av överförmyndarnämnden som sedan avgör om nämnden ska ansöka om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten. Överförmyndarnämnden kan också välja att avskriva anmälan.

Sekretess

Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i anmälan om behov av en god man eller förvaltare samt när överförmyndaren begär upplysningar från nämnden. Överförmyndaren bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna ut begärda uppgifter , 16 kap. 10 § föräldrabalken.

Förutsättningar för att tingsrätten ska anordna godmanskap och förvaltarskap

Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att tingsrätten ska besluta om godmanskap:

 1. Samtycke 
  När det gäller godmanskap ska den enskilde samtycka till att få god man. I de fall den enskilde är oförmögen att lämna sitt samtycke kan också godmanskap anordnas (underförstått eller hypotetiskt samtycke). I de fall den enskilde uttryckligen inte samtycker kan under vissa omständigheter förvaltarskap anordnas
 2. Sjukdom
  Den enskilde ska på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande ha en nedsatt kognitiv förmåga.

 3. Behov
  Den enskilde ska ha ett faktiskt behov av hjälp som inte kan tillfredsställas med en mindre ingripande åtgärd såsom anhörigbehörighet, fullmakt, socialtjänstens insatser eller hjälp av andra professionella aktörer.

 4. Samband mellan sjukdom och behov
  Behovet måste också ha ett samband med den, på grund av sjukdom eller liknande, nedsatta kognitiva förmågan.

För att få förvaltare krävs förutom punkterna ovan att man är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom. Förvaltarskap kräver till skillnad från godmanskap inte samtycke från den enskilde. Förvaltarskap ska inte anordnas om det är tillräckligt att den enskilde får hjälp av god man eller på något annat sätt. 

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap

När den enskilde har god man handlar den gode mannen på sin huvudmans uppdrag. Den gode mannen ska ses som ett administrativt stöd. Han eller hon ska i princip alltid söka huvudmannens samtycke i sitt uppdrag, om huvudmannen förstår vad saken gäller. Om huvudmannens tillstånd gör att han eller hon inte förstår vad saken gäller, till exempel gällande ekonomiska frågor eller vid en ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, så är det den gode mannen som ensam tar ställning och ansöker om insatser. Detta kan ytterst innebära att i de fall den enskilde uttryckligen säger att han eller hon inte vill flytta till en särskild boendeform så kan den gode mannen inte besluta om att den enskilde ska flytta mot hans vilja. Rent teoretiskt kan en god man om huvudmannen inte förstår vad saken gäller alltså göra en ansökan om en särskild boendeform, men insatsen kommer inte kunna verkställas om den enskilde uttryckligen motsätter sig att flytta dit.

Om någon har förvaltare har huvudmannen fråntagits sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan då inte ingå bindande avtal och därmed har förvaltaren även rätt att påtala när sådant ingåtts. Förvaltarskapet är många gånger även till för att skydda huvudmannen mot att andra människor utnyttjar honom eller henne.

Det ingår inte i uppdraget att:

• Handla, städa, tvätta åt huvudmannen
• Montera möbler, hänga upp gardiner 
• Följa med vid läkarbesök och dylikt 
• Skjutsa huvudmannen till olika besök 
• Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad 
• Följa med på utflykter, resor och dylikt i t. ex. boendets regi 
• Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov 
• Bestämma om medicin och vård 
• Bestämma om boende

Enskild som uppsöker sjukvård för att få läkarintyg utfärdat

I samband med att en enskild som har en god man förordnad uttrycker att han eller hon inte längre vill ha en god man har överförmyndarnämnden att ta ställning till att antingen upphöra uppdraget eller om det har framkommit omständigheter som tyder på att den enskilde behöver ha förvaltare, att utreda detta. Det kan vara så att överförmyndaren fått signaler från nuvarande god man om att huvudmannen inte har insikt i sina svårigheter och därför inte kommer att själv klara av att sköta sina angelägenheter.

För sjukvården kan det framstå som att intyg begärs av enskild i samband med utredning och beslut gällande upphörande av god man. Men utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet kan överförmyndaren ha fokus i sin utredning att utreda både frågan om upphörande och frågan om det finns behov av förvaltare.

Tingsrätten förutsätter att överförmyndaren genom att anmoda den enskilde att inkomma med läkarintyg faktiskt åstadkommer att så sker. En förutsättning för att det ska vara möjligt är då att någon inom hälso- och sjukvården och som har särskilda kunskaper om psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan utfärda ett intyg.

En svårighet som ofta uppkommer är att en enskild inte har haft kontakt med hälso- och sjukvården under en längre period och därför uppger att han eller hon inte ha några problem vad gäller psykisk hälsa eller funktionsnedsättning. I de fall hälso- och sjukvården inte utfärdar läkarintyg innebär det att överförmyndarnämnden inte kan visa på att det föreligger behov av t.ex. förvaltare och i vissa fall även att det inte längre föreligger förutsättningar för fortsatt godmanskap.

Vad gör du om du får en förfrågan från överförmyndaren om att inkomna med uppgifter om en person som är i behov av god man eller förvaltare?

Socialnämnden och hälso- och sjukvården har som ovan nämnts en anmälningsskyldighet i de fall personal ser att det föreligger behov av god man eller förvaltare. Anmälan ska göras på särskild anmälningsblankett. Det är inte tillräckligt att skicka in ett läkarintyg utan anmälningsblankett.

Överförmyndaren har då en skyldighet att utreda om det finns ett behov av god man/förvaltare eller inte. Den enskilde själv eller en anhörig till honom eller henne kan också ansöka om god man/förvaltare och överförmyndaren ska då yttra sig över en sådan ansökan och tingsrätten begär oftast också att nämnden ska inhämta uppgifter och läkarintyg.

Om nämnden efter en ansökan inte får in läkarintyg och uppgifter som styrker ett behov yttrar sig nämnden till tingsrätten och föreslår att rätten ska avslå ansökan då förutsättningarna för att god man/förvaltare inte är uppfyllda.

Utöver läkarintyg begär överförmyndaren oftast in uppgifter från socialnämnden genom att efterfråga en s.k. social rapport. I den sociala rapporten ska socialnämnden sammanställa alla de uppgifter som nämnden har kännedom om och som är av betydelse för att utreda behovet av god man/förvaltare.

Nedan finner du en checklista på hur du bör gå tillväga om du får en förfrågan om uppgifter från Överförmyndaren rörande god man eller förvaltare: 

Checklista för utlämnande av uppgift

Har uppgift; Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialnämnden. 
• Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för anmälan/social rapport” innehåller 
• Tänk på att det tydligt skall framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare.
• Skicka yttrandet till överförmyndaren

Har inte uppgift; Om uppgift om den hjälpbehövande inte finns hos socialnämnden. 
• Skriv ett yttrande där det framgår att socialtjänsten inte har några uppgifter om den hjälpbehövande. 
• Skicka yttrandet till överförmyndaren.

Uppgifter för anmälan/social rapport 
• ekonomiska förhållandena 
• bostadssituation 
• hälsotillstånd 
• ev. funktionshinder 
• social situation 
• hur personen fungerar i sin vardag; beskrivning genom att ge exempel där svårigheterna visat sig 
• har olika former av stöd föreslagits eller beviljats, hur har det mottagits och/eller fungerat. 
• varför den enskildes hjälpbehov inte kan lösas på annat sätt än genom att god man eller förvaltare förordnas t.ex. genom: 
- Fullmakt till anhöriga 
- Anhörigbehörighet enligt 17 kap föräldrabalken 
- Egnamedelsförvaltning med stöd av socialtjänstlagen 
- Personligt ombud 
- Att fakturor sätts på autogiro 
- Boendestöd enligt socialtjänstlagen 
- Kontaktperson eller ledsagare enligt LSS eller socialtjänstlagen 
- Budget- och skuldrådgivning

 

Kommentera