Så här ansöker du

Förutom att en ansökningsblankett ska vara ifylld, ska ansökan innehålla ett läkarintygÖverförmyndarenheten kan i det enskilda fallet begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning. Ansökningsblankett hittar du längst ner på sidan under "Dokument". Blanketten kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. 

Ansökan ska skickas till tingsrätten:
Växjö tingsrätt
Postadress: Box 81, 351 03 Växjö
Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Tel: 0470-560 100
E-post: vaxjo.tingsratt@dom.se


Tingsrätten begär sedan att överförmyndarnämndens handläggare ska yttra sig över din ansökan. Då påbörjar överförmyndarenheten en utredning för att ge sin bedömning på om kraven för godmanskap och förvaltarskap är uppfyllda. Om de är det lämnar överförmyndarnämndens handläggare in ett yttrande med bedömning om att du ska få god man tillsammans med ett förslag på vem som bör bli din gode man till tingsrätten. I de fall överförmyndarnämndens handläggare anser att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom anhörigbehörighet eller fullmakt redovisar nämnden detta till tingsrätten i yttrandet. 

Vem fattar beslutet om god man/förvaltare när du ansöker?

Det är tingsrätten som utreder och fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och utse en god man/förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

Det är överförmyndarenhetens handläggare som fattar beslut om byte av god man eller förvaltare. I vissa fall måste dock överförmyndarnämnden besluta om byte.

Vem utöver den enskilde kan göra en ansökan om god man/förvaltare

Den som själv vill ha en god man kan göra en ansökan om det själv. Men även någon annan än den enskilde kan göra en ansökan. I föräldrabalken anges att ansökan om god man får göras av

 • förmyndare,
 • den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16),
 • hans eller hennes make, eller sambo och
 • hans eller hennes närmaste släktingar,
 • av en framtidsfullmaktshavare och av
 • Överförmyndarenheten                                (4 § FB)

Ansökan om förvaltarskap får dessutom göras av den som redan är god man för dig.

Om ansökan görs av någon annan än den enskilde ska den enskilde alltid samtycka till att få god man om den enskilde inte är ur stånd att lämna samtycke. Ansökan ska då utöver ansökningsblankett, läkarintyg och social rapport även innehålla ett skriftligt samtycke, när sådant kan lämnas. Blankett för samtycke finns också bland överförmyndarenhetens blanketter.

Om ansökan handlar om att den som behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp inom områdena bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person ska ansökan skickas till tingsrätten, som har utredningsansvaret och fattar beslut (se 4 § FB). Det innebär att rätten ska inhämta yttranden från bl.a. anhöriga och socialnämnden i den utsträckning som det behövs för att kunna ta ställning i ärendet.

 

Ansökan om god man (till ifyllnadsbar pdf-blankett)

Kontakt

 • Överförmyndarhandläggare Ljungby
 • Gulnara Hovelius
 • Tel. 0372-78 91 97
 • Överförmyndarhandläggare Ljungby
 • Eva Andersson
 • Tel. 0372-78 91 87
 • Överförmyndarhandläggare Markaryd
 • Per Månsson
 • Tel. 0372-78 91 10
 • Överförmyndarhandläggare Älmhult
 • Mari Gustavsson
 • Tel. 0372-78 91 99

Kommentera