Asylsökande

Att söka asyl är detsamma som att söka skydd. I väntan på beslut från Migrationsverket om du som söker asyl har rätt till asyl så är du asylsökande.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler har du rätt till asyl om du riskerar att bli förföljd i hemlandet på grund av något av följande skäl:

  • Ras
  • Nationalitet
  • Religiös eller politisk uppfattning
  • Kön
  • Sexuell läggning
  • Tillhörighet till viss samhällsgrupp

Om du har rätt till asyl så får du flyktingstatus. Om du inte har rätt till asyl men befinner dig i en utsatt situation i hemlandet så kan du istället ha rätt till alternativ skyddsstatus.

Asylboende i Ljungby kommun

I Ljungby kommun fanns tidigare två större asylboenden som drivs av privata aktörer, ett i Singeshult och ett i Annerstad, samt ett mindre boende i Dörarp som drevs av Migrationsverket. Dessa boenden kallas för anläggningsboende. Det är Migrationsverket som ansvarar för samtliga asylsökande även om asylboenden ofta drivs av privata aktörer.

Asylsökande kan också välja att bosätta sig på egen hand eller hos en vän eller släkting, det kallas för egen bosättning.

Beslut om uppehållstillstånd

Om du blivit beviljad flyktingstatus så får du ett tillfälligt uppehållstillstånd för 3 år. Om du har fått alternativ skyddsstatus så får du ett tillfälligt uppehållstillstånd för 13 månader.

Ett positivt beslut om uppehållstillstånd innebär att du skrivs ut från Migrationsverket. Om du har bott på ett anläggningsboende blir du antingen anvisad till en kommun eller får möjlighet att på egen hand ordna ditt boende.

Vid ett negativt beslut om uppehållstillstånd måste du lämna Sverige inom den i beslutet angivna tidsfristen. Beslutet går att överklaga, mer information om hur du överklagar ges av Migrationsverket.

Migrationsverkets webbplats

Rättigheter som asylsökande

Sjukvård

Som asylsökande i Sverige har du rätt till akut sjuk-och tandvård samt förlossningsvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård enligt smittskyddslagen. Det är landstinget/regionen som tar beslut om vilken vård du har rätt till.

Asylsökande barn under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjuk- och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Läs mer om hälso- och sjukvård för asylsökande på Migrationsverkets webbplats

Boende och dagersättning

Som asylsökande har du rätt till dagsersättning och boende från Migrationsverket. Boende kan vara antingen på ett anläggningsboende eller i en av Migrationsverkets lägenheter.

Kommentera