Vision och mål

Vår vision är: "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

"I Ljungby kommun" betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av.

Med orden "formar vi framtiden" vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker.

Ordet "tillsammans" betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.

Visionsmål

Till visionen finns tre visionsmål. De konkretiserar viljeinriktningen och används för att beskriva viktiga områden för varje förvaltning, exempelvis verksamhetsplan, kvalitetssystem, lagkrav, nyckeltal och förvaltningsspecifika mål.

Ljungby kommuns visionsmål:

  • Bästa kommun att växa i
  • Livslångt lärande för alla
  • Vi skapar ett rikt liv 

Visionsmålen är kopplade till de globala målen. Ett antal av de globala målen, som vi också ska arbeta mot, hänger ihop med visionsmålen.

Fokus i arbetet mot visionen

I arbetet mot visionen har Ljungby kommun tagit fram en omvärldsanalys. Den bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. I omvärldsanalysen pekas tio centrala punkter ut och av dessa har politikerna beslutat om tre så kallade fokusområden:

  • Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
  • Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
  • Utveckla arbetet kring berättartraditionen
  • Näringsliv (nytt fokusområde från och med år 2021)

Här kan du lyssna på en föredragning om omvärldsanalysen

Omvärldsanalys, rapport

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrningen omfattar det som utförs i Ljungby kommuns olika verksamheter och som finns i verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Det vi gör i de olika verksamheterna leder mot visionen. 

Vår modell

Kommentera