titelbild

Efter valdagen

Vad händer efter valet?

När vallokalerna har stängt räknas rösterna. Det görs i flera steg. Direkt efter att röstmottagningen avslutats räknas rösterna i respektive vallokal. Då räknas alla de röster som lämnats i lokalen och de förtidsröster som tillhör det valdistriktet. 

Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas förtidsröster som kommit så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Brevröster från utlandet räknas och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten.

Måndagen efter valdagen, i år den 12 september, börjar länsstyrelserna den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar också antalet personröster. Resultatet av räkningen redovisas löpande på www.val.se 

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunen 

När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige beräknar och fastställer länsstyrelsen mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen fastställer valresultatet och beslutet publiceras på www.val.se.

Samtliga beslut finns på val.se cirka 14 dagar efter valdagen.

Nytt kommunfullmäktige

När Länsstyrelsen Kronoberg meddelat valresultatet vet vi vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har ett sammanträde den 26 september och det ingår i mandatperioden för år 2018-2022.

Oktober: konstituerande sammanträde i fullmäktige

Den 17 oktober har de nyvalda ledamöterna i fullmäktige ett första konstituerande sammanträde. Mötet leds av den ledamot som suttit längst, den så kallade ålderspresidenten. På detta möte utser ledamöterna en valberedning och länsstyrelsens protokoll med slutlig rösträkning och mandatfördelning meddelas.

Oktober: presidie för fullmäktige väljs och beslut om nämndsorganisation

Den 24 oktober har kommunfullmäktige ytterligare ett sammanträde. Även detta sammanträde leds av den ledamot som suttit längst, den så kallade ålderspresidenten. På detta möte väljs det nya presidiet för kommunfullmäktige. Därefter avslutas sammanträdet och ett nytt sammanträde, som leds av den nyvalda ordföranden, startar. Under det mötet beslutar man bland annat om sammanträdesdagar för år 2023, om förändrad nämndsorganisation och skattesats för år 2023.

November: beslut om ledamöter i kommunstyrelsen, övriga nämnder och styrelser

På kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november görs val av ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder. På detta sammanträde brukar man vanligtvis även ta beslut om budgeten, om revidering av reglementen, arvodesreglemente och instruktioner för kommunalråd.

Kommentera