titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 23 april 2018: 

Sätt upp belysning i väntkurerna vid samåkningsparkeringarna Östraby utanför Ryssby och Myrebo i Ljungby.
Inkom den 16 februari 2018.
Motivering: Belysning underlättar för busschaufförerna att upptäcka väntande resenärer, och för resenärerna ger det ökad trygghet.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 26 februari 2018:

Gör det möjligt för privatpersoner att komma med miljöfarligt avfall som transporteras till Bredemad och därmed ska in på den norra delen av anläggningen utan att drabbas av miljöavgift.
Inkom den 19 januari 2018.
Motivering:De som bor på centralorten kan komma och kasta i containern hur många gånger som helst utan kostnad.Vi som har långt till Bredemad ska inte diskrimineras.

Inrätta en IT-fixarhjälp för äldre liknande den i Markaryds kommun.
Inkom den 23 januari 2018.
Motivering: Få pensionärerna mer engagerade och lära sig mera om hur man utnyttjar och arbetar med datatekniken nu när vi blibit påtvingade den samtidigt som vi minskar vårt samhälles sårbarhet.

Bygg en hundrastgård vid Strömgatan, antingen söder eller norr om "bananbron".
Inkom den 23 januari 2018.
Motivering: Det är många hundägare som inte kan ta sig till Brukshundsklubbens rastgård eller ut i skogen. En lämplig åtgärd att utföra för den stor gruppen av hundägare i Ljungby.

Förslag till ombyggnation i Ljungby Arena för fler omklädningsrum och optimalt utnyttjande av utrymmen
Inkom den 19 januari 2018.
Motivering: I Ljungby Arena finns idag för få omklädningsrum inräknat de som är under renovering pga vattenskador. Då antalet ungdomar som vill spela hockey ökar, inte minst när det gäller flickor, behöver vissa ombyggnationer göras.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 januari 2018:

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Motivering: Sälj det gamla kommunhuset och bygg om till lägenheter. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Köp El-Centers lokaler och bygg Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I.
Kommunens förvaltning är idag utspridd på flera platser. Att samla all verksamhet skulle ge många positive fördelar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Snöröjning och sandning av cykelvägen mellan Ljungby och Kånna.
Inkom den 28 december 2017.
Motivering: Cykelvägen är den enda väg som är fri från bilar där vi som bor i Kånna tryggt kan promenera med barn och hundar utom fara för att bli påkörda.Tyvärr tvingas vi gå på bilvägen under vintern då det är halt och snöigt. Det vore bra om kommunen kunde vinterunderhålla cykelvägen så att vi kan få njuta av att bo på landet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Bevilja integrationsbidrag till ideel verksamhet som bedriver integrationsprojekt.
Inkom den 18 december 2017.
Motivering: Under de senaste två åren har många ideella verksamheer startats som vänder sig till nyanlända, till exempel språkcafeer. Många föreningar har svårt att själva stå för kostnaden för aktiviteterna. Eftersom integrationsprojekt är något positivt även för en kommun så är dte önskvärt att kommunen ekonomiskt stödjer dessa verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 18 december 2017:

Ge elever möjlighet att åka med senare skolskjuts
Inkom den 30 november 2017.
Motivering: Yngre barn slutar ofta tidigt på dagen och vill inte åka hem till ett tomt hus. Om de har ett syskon som åker med en senare buss vore det bättre att de får åka hem med samma buss.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ordna med bra belysning utanför Ryssby simhall och skolan.
Inkom den 27 november 2017.
Motivering: Förhindrar inbrott och trafikskador. Risken är stor att bli påkörd eller att man kör på någon i den skumma belysningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Stäng av Skånegatan från Kungsgatan till Villagatan mellan Kulturskolans olika lokaler, framför Grand och Pingstkyrkan. Låt huvudleden gå hela Kungsgatan söderut fram till Gängesvägen och gör en matargata för bussar med gång-och cykelväg mellan Granngården och El-center till Fabriksgatan.
Inkom 23 november 2017.
Motivering: Då får vi en säker yta för oskyddade trafikanter och man får bland annat ett torg mellan Kulturskolans lokaler som kan utnyttjas för olika arrangemang.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ge ungdomarna i kommunen  gratis busskort som gäller dygnet runt.
Inkom den 20 november 2017
Motivering att det skulle minska miljöpåverkan och underlätta för stressade föräldrar som måste skjutsa sina barn till aktiviteter. Framför allt för de som bor utanför tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 november 2017:

Låt nyanlända, som är i behov av bostad, bo på övervåningen i Eskilsgården, Gamla Torg.
Inkom 1 november 2017.
Motivering: Lägenheten har stått tom länge. Vi i kommunen måste vända på alla stenar för att hjälpa dessa nyanlända ungdomar att hitta nånstans att bo. Här finns en centralt belägen lägenhet där ett antal ungdomar skulle kunna bo.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Hållplats vid simhallen med Närtrafik Ljungby
Inkom 25 oktober 2017.
Motivering: Närtrafik Ljungby erbjuder för närvarande 5 hållplatser för oss som bor på landet och behöver besöka tätorten  för att handla och för sjukvård. Det borde vara lika viktigt med friskvård särskilt när man numera kan få recept på friskvård.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Överväg att låta en del av cykelvägen, eller sidan av cykelvägen vara grusad, för att kunna användas som ridled vid projektering av nya cykelvägar. 
Inkom den 16 oktober 2017.
Motivering: Förslaget skulle inte behöva innebära ökade kostnader om det fanns med från början. Det skulle förbättra möjligheten att på ett säkert sätt utöva friskvård via hästryggen, och öka trafiksäkerheten för bäde ryttare och biltrafikanter. Det skulle ge kommunen positiv uppmärksamhet som hästvänlig kommun om det genomfördes konsekvent.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 23 oktober 2017:

Sätt upp belysning längs cykelnvägen mellan Lagan och LjungbyInkom den 21 oktober 2017.
Motivering: Det är många som utnyttjar cykelvägen dels cyklar, inlines och går.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Laddningsstationer för mobiler
Inkom den 10 oktober 2017.
Motivering: Då skulle man kunna ladda ute på stan även om det är stängt i butikerna.
Bra att kunna ringa hem.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Ge riktade bidrag till föreningar för inköp av robotgräsklippare
Inkom den 14 september 2017.
Motivering: Genom att köpa in robotgräsklippare till föreningar blir driftskostnaderna lägre, det är mer miljövänligt och föreningarna kan fokusera sitt ideella arbete på kärnverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sätt upp belysning på cykelvägen mellan Ljungby och Lagan
Inkom den 29 september 2017.
Motivering: Cykling är miljövänligt och bra för hälsan. Belysning skulle stimulera till att fler cyklar och oftare. När man ändå gräver upp cykelvägen för att lägga ner fjärrvärme är det lämpligt att dra elledning och sätta upp belysning. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 augusti 2017:

Gör fler farthinder på Tunagatan i Ryssby.
Inkom den 25 juli 2017.
Motivering: Bilar och lastbilar kör ofta fortare än 50 km/h på Tunagatan i Ryssby och då det finns mycket barn som bor där bör något göras för att sänka hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 19 juni 2017:

Placera ut stora blomkrukor som farthinder på vägen när man kommer in till Dörarps samhälle söderifrån.
Inkom den 17 maj 2017.
Motivering: Sänker hastigheten och ser trevligt och välkomnande ut.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Förbättra grönområdet utmed Kungsgatan nedanför Granngården mot Lagaån.
Inkom den 24 maj 2017.
Motivering: Området används mycket under sommaren för olika aktiviteter, därför borde det finnas sopkärl och bänkar med bord samt grillplats där.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Skapa en hundpark i Kronoskogen.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Det känns inte säkert att släppa sin hund lös för att leka med andra hundar där det inte är inhägnat.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Bygg en skatepark vid biblioteket.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Ljungby ska ha en skatepark för att det finns många ungdomar som sysslar med skateboarding.Skateparken kan också fungera som en mötesplats för både de som sysslar med skateboarding och BMX.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Bygg minireningsverk vid Bolmen.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Minireningsverk är ett billigare alternativ än att bygga en vatten- och avloppsledning som tar in vattnet till Ljungby reningsverk.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 april 2017:

Bygg en gång-och cykelväg från Åbyskolan till korsningen Åbyvägen/Torlarpsvägen.
Inkom den 5 april 2017.
Motivering: Skolväg för många barn. Tung trafik och höga farter, dålig sikt och smal väg.
Ingen möjlighet till skolskjuts.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från Stensbergsskolan.
Inkom den 22 mars 2017.
Motivering: Det råder stor risk att något barn blir påkört utanför Stensbergsskolan vid Torsgatan på grund av att cykelvägen går rakt ut i Torsgatan. Trottoaren är inte heller bra, då den går in i av- och påstigningsplats på Torsgatan utanför skolan. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 november 2016:

Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola.
Inkom den 14 november 2016.
Motivering: Harabergsgatans förskola har sin gård angränsande till vägen och barnen blir väldigt utsatta. Gatan har många snäva svängar och vid hög hastighet kan det lätt inträffa en olycka. Se därför till att vidta åtgärder för att se till att den rådande hastighetsbegränsningen på 30 km/h hålls.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera