Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Nämnd/styrelse/ fullmäktigeTid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

28 juni 2018

 25 juni 2018


26 juni- 16 juli 2018

Kommunstyrelsen

5 juni 2018  7 juni 2018 8-29 juni 2018

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

19 juni 2018    

Personal-och arbetsmarknadsutskottet

18 juni 2018  21 juni 2018 22 juni - 13 juli 2018

Barn- och
utbildningsnämnden

30 maj 2018

20 juni 2018

 4 juni 2018

 26 juni 2018

4 - 25 juni 2018

26 juni - 17 juli 2018

Barn- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott och

gymnasieutskott

 

4 juni 2018

4 juni 2018

 

11 juni 2018

5 juni 2018

 

 

11 juni-2 juli 2018

5 - 26 juni 2018

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

14 maj 2018 14 maj 2018 15 maj  
6 juni 2018

Kultur- och fritidsnämnden

20 juni 2018

 25 juni 2018 26 juni-16 juli 2018

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

5 juni 2018    

Miljö- och byggnämnden

27 juni 28 juni 28 juni-19 juli

Miljö- och byggnämndens
arbetsutskott

22 augusti    

Socialnämnden

20 juni

 28 juni  29 juni-20 juli
Tekniska nämnden 12 juni 2018 18 juni 2018 20 juni - 12 juli 2018

Tekniska nämndens arbetsutskott

15 maj 2018

15 maj 2018

16 maj - 5 juni 2018

Valnämnden

16 augusti 2018

 

 

Överförmyndarnämnden

16 augusti 2018    

Demokratiberedningen

22 augusti 2018    

Tillgänglighetsrådet

22 mars 2018  5 april 2018  

Pensionärsrådet

21 maj 218    

Brottsförebyggande rådet

15 februari 2018    

Kommentera