Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Nämnd/styrelse/ fullmäktigeTid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

17 juni 2019

24 juni 2019 25 juni - 16 juli 2019

Kommunstyrelsen

4 juni 2019 5 juni 2019 12 juni - 3 juli 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

18 juni 2019 25 juni 2019 26 juni - 17 juli 2019

Kommunstyrelsens personalutskott

24 juni 2019 1 juli 2019 2-23 juli 2019

Kommunstyrelsens personalutskott 

14 maj 2019  12 juni 2019 13 juni - 4 juli 2019

Barn- och
utbildningsnämnden

19 juni 2019

24 juni  2019

24 juni - 15 juli 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

5 juni  2019

12 juni 2019

12 juni - 3 juli 2019

Kultur- och fritidsnämnden

19 juni 2019 

25 juni 2019 26 juni - 17 juli 2019

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

 5 juni 2019    

Miljö- och byggnämnden

26 juni 2019 27 juni 2019 28 juni - 19 juli 2019

Socialnämnden

19 juni 2019  27 juni 2019  28 juni-19 juli 2019

Socialnämndens arbetsutskott

7 augusti 2019    
Tekniska nämnden

25 juni 2019 

 25 juni 2019

 

26 juni - 17 juli 2019

Tekniska nämndens arbetsutskott

11 juni 2019 14 juni 2019 15 juni - 8 juli  2019

Valnämnden

20 juni 2019

3 juli 2019   4-25 juli 2019

Demokratiberedningen

15 maj 2019 25 juni 2019  27 juni-18 juli 2019

Gemensamma överförmyndarnämnden

 29 augusti 2019    

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

10 juni 2019 10 juni 2019 11 juni - 3 juli 2019

Tillgänglighetsrådet

25 april 2019    

Pensionärsrådet

6 maj 2019    
       

Kungörelse/Underrättelse

Samråd/Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera

3 juni 2019 - 19 juli 2019    

Kommentera