Bergagatan är delvis avstängd.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister 11-18 nov.

Bergagatan (och Drottninggatan 18-24/11) delvis avstängda

På kartan ovan ser du var det är avstängt den 11-18 november. Den 18-24 november ska markerad sträcka på Drottninggatan asfalteras, se kartan nedan. 

Hela Bergagatan ska byggas om och avspärrningarna kommer att flyttas allteftersom arbetet fortskrider, under drygt ett år.

Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera. Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan.

Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister 18-24 nov. Då ska Drottninggatan asfalteras mellan Källgatan och Harabergsgatan.
Den 18-24 nov ska Drottninggatan asfalteras mellan Källgatan och Harabergsgatan.

Kommentera