Svartmarkerade sträckor är avstängda för fordonstrafik. Framkomligheten för fotgängare och cyklister är begränsad.
Svartmarkerade sträckor är avstängda för fordonstrafik. Framkomligheten för fotgängare och cyklister är begränsad.

Arbeten på Bergagatan och anslutande gator

Bergagatan och anslutande gator byggs om för tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera.

  • Arbete sker på Södra Torggatan, därefter Norra Torggatan. 
  • Ljungby Energi byter fjärrvärme och elnät kopplas om.
  • Träd planteras utmed parkeringen. 
  • Från och med 7 juni ska Storgatan återställas med gatsten. Det beräknas pågå 2-3 veckor och Storgatan stängs då för genomfart i höjd med Bergagatan.
  • Den 16-23 juni sker asfaltering av Bergagatan - hela sträckan mellan Storgatan och Drottninggatan. Bergagatan kommer att vara avstängd för trafik. 
  • Arbetena beräknas pågå till och med juli 2022. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan och anslutande gator.

Kommentera