Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska tillämpas inom hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen förkortas allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation. Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det offentliga och det privata. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (1998:204).Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.

Det här är en personuppgift

Med personuppgift avses varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, adress och personnummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder som till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, användning, överföring, publicering och utlämning.

Så här jobbar vi i Ljungby kommun

Ljungby kommun säkerställer med hjälp av styrdokument att dataskyddsförordningen efterlevs i alla delar av organisationen. Alla anställda som i sitt arbete behandlar personuppgifter ska ha kunskap om i vilket syfte uppgifterna får behandlas, hur de ska lagras och när de ska raderas. Till deras hjälp finns ett särskilt utsett dataskyddsombud, som ansvarar för rådgivning inom organisationen och kontroll av att verksamheterna följer lagen.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om, när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Du har rätt att en gång per år få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du gör då en skriftlig ansökan till personuppgiftsansvarig, det vill säga till den eller de nämnder eller bolag inom kommunen som du vill få ett registerutdrag från. Tänk på att ansökan måste vara signerad av den person registerutdraget gäller. Du kan skanna in din begäran och skicka den med e-post till info@ljungby.se. Du kan också skicka den med post till kommunen, skicka den då till Ljungby kommun, 341 83, Ljungby. Glöm inte att ange till vilken eller vilka nämnder du ställer din begäran, samt ditt fullständiga namn och postadress. 

Dina personuppgifter hos Ljungby kommun

För att de kommunala nämnderna och bolagen ska kunna fullgöra sina myndighetsuppdrag och avtal krävs att vissa personuppgifter behandlas. Det handlar till exempel om att hantera ansökningar om barnomsorgsplats, skolskjuts eller särskilt boende, administrera abonnemangsavtal för VA och renhållning, betala ut föreningsbidrag eller administrera lånekort på biblioteken. De uppgifter som behandlas (till exempel registreras utifrån en ansökan) får bara användas i just det sammanhanget och syftet. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna i något annat sammanhang eller syfte. Den registrerade ska få information om ändamålen både när uppgifterna samlas in och annars när denne begär det.

Tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten som på sin webbplats informerar om bland annat dina rättigheter och hur lagen tillämpas. På Datainspektionens hemsida finns också länkar till förordningen i sin helhet.

När vi fotograferar 

När vi fotograferar gör vi det för att berätta om våra verksamheter eller för att dokumentera våra verksamheter. 

 

 

Kontakt

Kommentera